Керівництво для авторів

Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила і затвердила правила-вимоги до змісту і оформлення матеріалів, що представляються для публікації. Вказані вимоги обов’язкові для дотримання всіма авторами.

Журнал “Вісник Сумського державного університету. Серія “Економіка” публікує статті вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, аспірантів, здобувачів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вузів і фахівців-практиків, що працюють в різних сферах економіки, які містять нові теоретичні та практичні результати, написані трьома мовами (українською, російською та англійською).

При цьому перевага надається статтям, написаним англійською мовою.

Статті приймаються обсягом:

а) оглядово-узагальнюючого характеру – 12 сторінок;

б) проблемного характеру – 10 сторінок;

в)  про розв’язання конкретної наукової задачі – 5 сторінок;

г)  короткого повідомлення про досягнутий результат – 3 сторінки.

До публікації приймаються статті докторів наук, спільні з докторами наук та всі інші за рекомендацією доктора економічних наук.

До статті обов’язково додаються:

-рукопис у двох примірниках, надрукованих на аркушах формату А4;

– відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації, де працює автор, назва підрозділу, посада, поштова адреса організації, номер телефону;

– рекомендація доктора економічних наук (у разі, коли стаття подається не доктором наук, або без його співавторства);

– назва статті, резюме, ключові слова подаються на окремому аркуші трьома мовами – українською, російською, англійською;

– авторська угода.

Остаточне рішення щодо публікації ухвалює редакційна колегія журналу. Статті, відхилені редакційною колегією, повертаються авторам для доопрацювання.

Редколегія Вісника просить авторів дотримувати правила оформлення статі, що подається в збірку наукових праць.

Рукописи, які не відповідають встановленим правилам, розглядаються не будуть.

Термін розгляду статті – 2-3 місяці. Термін публікації матеріалів складає 3-4 місяці з моменту подачі їх в редакцію (за наявності позитивної рецензії члена редакційної колегії Вісника). Листування з авторами щодо термінів публікації статті не ведеться.

Гроші за публікацію статті в журналі “Вісник Сумського державного університету. Серія “Економіка” надсилати до Сумського державного університету, р/р 35220003000024, Управління державного казначейства в Сумській області МФО 837013, код 05408289.

Адреса редакції: Україна, 40007, м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет, редакція журналу “Вісник СумДУ”. Тел. 33-41-08, E-mail: n.baystryuchenko@management.sumdu.edu.ua, vestnik@nis.sumdu.edu.ua.

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України (див. п.3 рішення президії ВАК України від 15 січня 2003 р. №7-05/1).

Стаття починається з УДК (індекс за Універсальною десятковою класифікацією), потім заголовок, рядком нижче – ініціали, прізвище та вчене звання автора (авторів), місце роботи.

Стаття має містити в собі логічно-пов’язані розділи.

Анотація – це стисле, але точно сформульоване поставлення задачі і основні результати.

У вступі наводяться:

поставлення проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

Поставлення завдання

Формулюється мета статті.

Результати

У цьому розділі викладаються основні матеріали дослідження а повним обґрунтування отриманих наукових результатів.

Висновки

Розділ містить нові відомості, отримані авторами статті, їх теоретичне та практичне значення, перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

SUMMARY

Це анотація, резюме англійською мовою.

Список літератури

Перелік літературних джерел подається у квадратних дужках загальним списком у кінці рукопису. Складається за чергою посилань у тексті (а не алфавітним порядком) мовою оригіналу згідно з діючим ДСТУ. Посилання на неопубліковані праці не допускаються.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ

З метою спрощення процедури підготовки журналу до друку подані рукописи мають бути виконані виключно за допомогою шаблону, розміщеному на сайті www.visnyk.sumdu.edu.ua

При невідповідності оформлення статті, описаним нижче правилам, редакція залишає за собою право запитати виправлений варіант статті або відмовити в її публікації, в інших випадках редакція залишає за собою право корекції статті.

Текст статті повинен бути підготовленим у текстовому редакторі Word на аркушах формату А4. Поля: верхнє – 25 мм, нижнє – 52 мм, ліве і праве – по 40 мм, інтервал – одинарний, перший рядок абзацу – відступ 5 мм. Слова друкуються без переносів. Шрифт – School Book. Всі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Word. Формули -за допомогою редактора Equation.

Стиль формул: текст, функція, змінна, матриця-вектор -School Book; малі грецькі, великі грецькі, символ – Symbol; малі грецькі, змінна -курсив; матриця-вектор – напівжирний. Розмір: звичайний – 10 пт.; великий індекс -7 пт.; дрібний індекс – 6 пт.; великий символ – 18 пт.; дрібний символ – 12 пт.

Ілюстрації дозволяється розміщувати в статті, подавати у вигляді файлів у форматі TIFF, JPG, PCX або на окремих аркушах.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК

(шрифт № 10, великі літери, вирівнювання по лівому краю)

НАЗВА СТАТТІ

(шрифт№ 10, великі літери, напівжирні, вирівнювання по центру)

Ініціали, прізвище, вчені звання авторів (шрифт № 10, курсив, напівжирний, вирівнювання по лівому краю)

Текст статті (шрифт № 10, вирівнювання по ширині)

SUMMARY ( шрифт № 10, великі літери, напівжирні, вирівнювання по лівому краю)

Англійський текст (шрифт № 8, курсив, вирівнювання по ширині)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (шрифт № 10, великі літери, напівжирні, вирівнювання по лівому краю)

Список (шрифт № 8, вирівнювання по ширині, виступ першого рядка абзацу – 5 мм)