Рецензенту

Шановний Рецензенте,
Ви можете допомогти редакції, прокоментувавши відповідність матеріалу пред'явленим вимогам і оформленню роботи. Також Ви можете допомогти авторові, якщо запропонуєте певні рекомендації до удосконалення його матеріалу. Ваші коментарі допоможуть винести підсумкове рішення про публікацію рукопису.
Просимо звернути особливу увагу на відповідність матеріалів профілю журналу та коректність посилань на публікації, у яких викладено результати досліджень з тематики статей.
Усі Ваші коментарі будуть переслані авторові, проте Ваше рецензування буде анонімним.
Заповнену форму рецензії Ви можете надіслати:
поштою: Редколегія журналу «Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка», БіЕМ, Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, Суми, Україна
або електронною поштою: visnyk@fem.sumdu.edu.ua