Керівництво для авторів

Журнал "Вісник Сумського державного університету. Серія "Економіка" публікує статті вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, аспірантів, здобувачів, викладачів, студентів економічних спеціальностей вузів і фахівців-практиків, що працюють в різних сферах економіки, які містять нові теоретичні та практичні результати, написані українською або англійською мовами. Перевага надається статтям, написаним англійською мовою.

Статті приймаються обсягом від 5 сторінок.

До статті обов’язково додаються:

- відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації, де працює автор, назва підрозділу, посада, поштова адреса організації, номер телефону, адреса електронної пошти кожного з авторів);

- авторська угода.

Стаття, метадані до статті та авторська угода надсилаються електронною поштою на адресу редакції visnyk@fem.sumdu.edu.ua

Важливо: назва файлу зі статтею - прізвища авторів; назва файлу з відомостями про авторів - прізвища авторів зі словом "метадані"; в темі листа обов'язково вказувати прізвища авторів.

Копія платіжного документу надсилається тільки після підтвердження про те, що стаття прийнята до друку.

Остаточне рішення щодо публікації ухвалює редакційна колегія журналу. Редколегія журналу просить авторів дотримувати правил оформлення статей.

Рукописи, які не відповідають встановленим правилам, розглядаються не будуть.

Термін розгляду статті - до 2-х місяців. Термін публікації матеріалів складає 3-4 місяці з моменту подачі їх в редакцію (за наявності позитивної рецензії члена редакційної колегії). 

Вартість публікації складає 450 грн (для статтей студентів Сумського державного університету та у співавторстві з ними - 270 грн).

Структура статті

Стаття починається з УДК (індекс за Універсальною десятковою класифікацією) JEL коду, потім заголовок, рядком нижче – інформація про авторів (ініціали, прізвище та вчене звання автора (авторів), місце роботи, електронна адреса, ORCID ID).

Стаття має містити в собі логічно-пов'язані розділи.

Анотація – це стисле, але точно сформульоване поставлення задачі і основні результати.

Вступ – поставлення проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття.

Поставка завдання  – формулювання мети статті.

Методи дослідження – описуються методи, застосовані для отримання результатів дослідження.

Результати дослідження – викладаються основні матеріали дослідження а повним обґрунтування отриманих наукових результатів.

Висновки – розділ містить нові відомості, отримані авторами статті, їх теоретичне та практичне значення, перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Список літератури – складається за чергою посилань у тексті (а не алфавітним порядком) мовою оригіналу згідно з діючим ДСТУ. Посилання на неопубліковані праці не допускаються.

References – список літератури, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом, повторюючи в ньому в тому ж порядку всі джерела літератури, незалежно від того, чи є серед них іноземні.

Summary – це анотація, резюме англійською мовою.

Правила оформлення та подання рукописів

При невідповідності оформлення статті, описаним нижче правилам, редакція залишає за собою право відмовити в її публікації, у інших випадках редакція залишає за собою право корегування статті.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СТАТТІ

 1. Обсяг рукопису — до 35 тис. знаків, включаючи рисунки, таблиці.
 2. Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word. Поля: верхнє - 25 мм, нижнє - 52 мм, ліве і праве - по 40 мм, інтервал - одинарний, перший рядок абзацу - відступ 5 мм. Слова друкуються без переносів. Шрифт - Times New Roman, 10 пт. Всі нетекстові об'єкти, у т.ч. формули, створюються вбудованими засобами Word. Назва файлу має відповідати прізвищу автора (наприклад: Іванов або Ivanov ).

Зліва у верхньому куті сторінки зазначається УДК статті: шрифт Times New Roman, кегль 10, напівжирний. На тому ж рядку справа у верхньому куті – код статті згідно з JEL Classification (кількість кодів – від 2 до 5), шрифт Times New Roman, кегль 10, напівжирний.

Через рядок – зліва П.І.Б. першого автора (повністю): шрифт Times New Roman, кегль 10, напівжирний. Наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, електронна адреса: шрифт Times New Roman, кегль 10, курсив.

На наступному рядку – зліва П.І.Б. другого (третього і т.д.) автора (повністю): шрифт Times New Roman, кегль 10.

Наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, електронна адреса: шрифт Times New Roman, кегль 9, курсив.

Через рядок по центру – назва статті: шрифт Times New Roman, кегль 10, верхній регістр, напівжирний.

Через рядок – анотація мовою статті: шрифт Times New Roman, кегль 8, курсив (обсяг не менш як 1800 знаків без пробілів).

На наступному рядку – ключові слова мовою статті, 5-7 слів та словосполучень: шрифт Times New Roman, кегль 8.

Через рядок – текст статті згідно із загальними вимогами до оформлення.

Через рядок – список літератури, оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом АРА: шрифт Times New Roman, кегль 8. 

Через рядок анотація англійською мовою:

ініціали та прізвища авторів: шрифт Times New Roman, кегль 8, курсив, напівжирний; їх науковий ступінь, вчене звання, посада, елеклронна адреса: шрифт Times New Roman, кегль 8;

назва статті англійською мовою: шрифт Times New Roman, кегль 8, напівжирний;

анотація англійською мовою: шрифт Times New Roman, кегль 8, курсив (обсяг не менш як 1800 знаків без пробілів);

ключові слова англійською мовою: шрифт Times New Roman, кегль 8 (для статей, написаних англійською мовою, анотація та ключові слова надаються українською).

 1. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині курсивом, 10 кеглем, Times New Roman). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються під кожною ілюстрацією (наприклад, Рисунок 2 – Переваги ефективної структуризації попиту).
 2. Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel. Рисунки повинні бути обов’язково згруповані або вбудовані в об’єкт (рисунок MS Word); шрифт – Times New Roman, кегль 8-9, з одинарним міжрядковим інтервалом. Скановані рисунки не приймаються! Колір та затінення в рисунках не допускаються!

Текст у таблицях має бути набраний шрифтом Times New Roman, кегль – 8.

 1. Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку.
 2. Рисунки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гамми. Використання кольору не допускається!
 3. Посилання на літературу в тексті необхідно подавати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 5659], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі.
Альбомна орієнтація сторінок не допускається.

ПОРАДИ ДО НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ

Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень та цитувань.

Анотації повинні включати такі пункти:

 • Актуальність дослідження;
 • Мета дослідження;
 • Методологія та наукові підходи;
 • Результати дослідження; 
 • Рамки дослідження / можливість використання результатів - напрямок подальших досліджень і що необхідно змінити в методиці 
 • Практичне значення - значення підсумків роботи на практиці. Перевірка того, "що в результаті".
 • Соціальні наслідки (якщо є) - вплив на суспільству / політику.   Оригінальність / цінність - це дуже важливо. Що ваша дослідна робота привносить в область знань? Яка її цінність в даному контексті? 

 

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список літератури складається у порядку згадування у тексті та містить два блоки (ця вимога діє і для англомовних статей):

1) Література (для англомовних статей: References (in language original). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.;

2) References – джерела англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010; 

Оформлення: шрифт Times New Roman, кегль 8; вирівнювання по ширині, виступ першого рядка абзацу - 5 мм.

Зразок оформлення статті

УДК                                                                                                               JEL Classification

(шрифт № 10, великі літери, вирівнювання по лівому краю)

НАЗВА СТАТТІ

(шрифт№ 10, великі літери, напівжирні, вирівнювання по центру)

Ініціали, прізвище, вчені звання авторів (шрифт № 10, курсив, напівжирний, вирівнювання по лівому краю)

Текст статті (шрифт № 10, вирівнювання по ширині)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (шрифт № 10, великі літери, напівжирні, вирівнювання по лівому краю)

Список (шрифт № 8, вирівнювання по ширині, виступ першого рядка абзацу - 5 мм)

SUMMARY ( шрифт № 10, великі літери, напівжирні, вирівнювання по лівому краю)

Англійський текст (шрифт № 8, курсив, вирівнювання по ширині)