СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Мордань Є.Ю.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

y.mordan@uabs.sumdu.edu.ua

Онопрієнко Ю. Ю.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
yuliyaonoprienko@gmail.com


Сторінки: 93-103

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-10

Анотація:

У статті розроблено науково-методичний підхід до формування системи державного регулювання банківської системи на основі структурно-логічної моделі, в якій банківська система як об’єкт державного регулювання розглядається інтегровано, з виділенням мікрорівня та макрорівня. Обгрунтовано, що державне регулювання банківської системи має базуватись на результатах прогнозного аналізу, за допомогою якого Національний банк України досліджує стан об’єктів регулювання, зовнішні по відношенню до банківської системи та внутрішні фактори, визначає ключові загрози та ризики для досягнення цільових параметрів банківської системи на мікро- та макрорівнях. Сформовано теоретичні положення Концепції та Стратегії державного регулювання банківської системи на основі розвитку саме прогнозної складової та включення блоків сценарного аналізу та планування з обов’язковою наявністю декількох сценаріїв розвитку банківської системи, розроблених за результатами її прогнозного аналізу. Наголошено, що при цьому особлива увага має приділятись агрегуванню та опису релевантних варіацій майбутнього стану банківської системи, що не дублюють один одного, відповідно до яких на плановий період визначаються всі інші елементи цього програмного документа. Обґрунтовано, що інструменти регуляторного впливу ДРБС доцільно поділяти залежно від їх функціонального призначення на стратегічні (впливають на системні властивості банківської системи) та оперативні (впливають на поведінку банків другого рівня, забезпечуючи їх функціонування в бажаному стані з адаптованістю до умов середовища реалізації регуляторних впливів). Наголошено, що важливу роль у забезпеченні ефективності державного регулювання банківської системи у межах розробленої структурно-логічної моделі відіграє контроль та моніторинг на всіх його етапах.

Ключові слова: 
банківська система, державне регулювання, концепція, стратегія.

Посилання:

  1. Карчева Г.Т. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України : монографія / за заг. ред. Г. Т. Карчевої. Київ : ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2016. 279 с.
  2. Кремень В.М. Методологічні засади розвитку фінансового нагляду в Україні : дис. ... д-ра екон. наук, спец.: 08.00.08. Суми, 2018. – 536 с.
  3. Міщенко В.І. Система інструментів макропруденційного регуювання та їх використання в Україні. Наукові праці Науково-дослідного фінансоваго інституту. № 4. С. 34-45.
  4. Мордань Є.Ю. Сутність, мета і завдання концепції державного регулювання банківської системи. Антикризове фінансове управління в системі забезпечення соціально-економічного розвитку територій : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 27 березня 2015 року Луцьк, 2015. С. 62-64.
  5. Мордань Є.Ю. Контроль як елемент забезпечення ефективності державного регулювання банківської системи. Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації : матер. III всеукр. наук.-практ. інтернет – конф., м. Кривий Ріг, 20 березня 2018 року Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – C 53-56.
  6. Науменкова С. В. Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності. Фінанси України. № 10.  С. 53–76.
  7. Стратегія макропруденційної політики. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/files/zgNZIvZgKdapdeO (дата звернення: 28.02.2020).
  8. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Національний банк України. URL : https://bank.gov.ua/news/all/regulyatori-finansovogo-rinku-zatverdili-strategiyu-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku (дата звернення: 28.02.2020).