ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Рекуненко І.І.,

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

i.rekunenko@uabs.sumdu.edu.ua

Кобець Ж.О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
zhanna.kobetc@gmail.com


Швидько І.О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 104-117

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-11

Анотація:

Статтю присвячено дослідженню особливостей формування та розвитку національної системи фінансового моніторингу у контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (AML/CFT). Систематизовано основні підходи до визначення сутності поняття «фінансовий моніторинг» відповідно до рівня його проведення, а також розкрито правові аспекти регулювання AML/CFT в Україні. Виокремлено основні функції фінансового моніторингу, серед яких організаційно-управлінська; контрольно-наглядова; оперативно-аналітична; інформаційна та превентивна. Здійснено огляд результатів діяльності Державної служби фінансового моніторингу України, які підтверджують, що банківський сектор є фінансово найпотужнішим каналом нелегальних потоків. У свою чергу, фінансовий моніторинг небанківського сектору характеризується низькою інституційною результативністю. У статті наведено перелік фінансових операцій, які найчастіше, пов’язані з незаконною легалізацією доходів, серед яких готівкові фінансові операції та операції, пов’язані з одержанням або наданням фінансової допомоги. Визначено, що ключовими проблемами становлення системи фінансового моніторингу в Україні є: суперечливі умови державотворчих процесів (слабкість правоохоронних та судових органів); незбалансованість регулювання підприємницької діяльності (складність та тривалість започаткування бізнесу, високий рівень податкового навантаження); особливості інвестиційної політики; низький рівень фінансової інклюзії в Україні. Враховуючи міжнародний досвід розвинених країн Україні доцільно розширити перелік фінансових злочинів, пов’язаних з AML/CFT, відповідно до Рекомендацій FATF; посилити міжвідомчу координацію та створити єдину інформаційної системи обміну; посилити персональну відповідальність посадових осіб. Основними напрямками реалізації концепції розвитку системи фінансового моніторингу в Україні мають стати: активізації міжнародного співробітництва; удосконалення механізмів ідентифікації та розкриття підозрілих операцій, усуненням «сліпих зон» чи неупорядкованості розподілу компетенцій; підвищення кваліфікації кадрів і т. д. Крім того, основним завданням проведення внутрішнього фінансового моніторингу на рівні банку має стати використання інструментів «customer due diligence / enhanced due diligence», а також «know you client / know your customer’s customer», з метою забезпечення прозорості (легальності) взаємовідносин з контрагентами.

Ключові слова: 
фінансовий моніторинг, фінансування тероризму, банківський сектор, фінансові операції, легалізація (відмивання) доходів, Державна служба фінансового моніторингу України.

Посилання:

 1. Doing Business – 20 URL: https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/ doing-business-2019-ukraina-podnyalas-na-5-pozitsiy
 2. Worldbank (2018). Financial Inclusion Data / Global Findex. URL: http://globalfi ndex.worldbank.org.
 3. Акімова О. В. Методологія розвитку підсистеми фінансового моніторингу в системі державного фінансового контролю: автореф. дис. канд. екон. наук. Чернігів, 2017. 40 с.
 4. Акімова О. В. Фінансовий  моніторинг  в  системі  державного фінансового  контролю :  теорія,  методологія,  практика :  [монографія]  / О. В. Акімова. Краматорськ : ДДМА, 2017.  300 с.
 5. Баранов Р. О. Формування та реалізація державної політики запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: дис. канд. наук з держ. управ.: 25.00.02 – механізми державного  управління.  Київ, 2018.      270 с.
 6. Бисага К. В. Державне управління у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: європейський досвід для України: дис. канд. наук з держ. управ.: 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Івано-Франківськ, 2018. 212 с.
 7. Глущенко О. О., Семеген І. Б. Антилегалізаціний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід: монографія. Львів: Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, 2015. 429 с.
 8. Дмитренко М. Г. Легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму : сучасні економічні аспекти і вплив на розвиток банків : монографія / М. Г. Дмитренко. – Київ : УАБС НБУ, 2014. – 302 с.
 9. Колодізєв О. М., Плескун І. В. Фінансовий моніторинг у банках України : сутність і визначення проблем реалізації в сучасних умовах розвитку економіки. Управління розвитком, 2017. № 3-4. С. 24-35.
 10. Лєонов С. В. Систематизація та характеристика існуючих схем легалізації доходів отриманих незаконним шляхом / С. В. Леонов, А. О.Бойко, С. В. Миненко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 2019. № 1 (92). С.35-45.
 11. Лисенок О. В. Управління ризиками банку в системі фінансового моніторингу / О. В. Лисенок, О. Г. Мелоян // Вісник ЖДТУ, Серія : економічні науки, 2015. № 3 (73). С. 145-152.
 12. Матеріали офіційного сайту Державної служби фінансового моніторингу України. URL: http://sdfm.gov.ua.
 13. Офіційний сайт Національного рейтингового агентства РЮРІК. URL: http://rurik.com.ua. (дата звернення: 25.01.2020).
 14. Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку : монографія / за заг. ред. О. М. Бережного ; [С. О. Дмитров, О. В. Меренкова, Т. А. Медвідь, О. М. Ващенко]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 114 с.
 15. Патюта І. М. Державний фінансовий моніторинг у контексті регулювання банківського сектору // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 4. – С. 48-51.
 16. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України від 14.10.2014 р. № 1702-VІІ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 (дата звернення: 24.09.2019)
 17. Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537. Офіційний вісник України, 2014. № 77.
 18. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо вимог до розміру статутного капіталу банку) № 2385 від 06.11.2019 [Електронний ресурс] : офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://wc1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67295 (дата звернення 20.01.2020). – Назва з екрану.
 19. Прямі іноземні інвестиції. Матеріали офіційного сайту Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2019/.
 20. Розподіл банків на групи у 2019 році [Електронний ресурс] : офіційний сайт Національного Банку України. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-zalishiv-bez-zmin-kriteriyi-rozpodilu-bankiv-na-grupi-na-2019-rik (дата звернення 20.01.2020). – Назва з екрану.
 21. Скільки іноземних інвестицій надійшло в Україну в 2010-2018 роках. Аналітчний портал Слово і Діло. URL: /ekonomwww.slovoidilo.ua/2018/08/31/infografikaika/skilky-inozemnyx-investyczij-nadijshlo-ukrayinu-2010-2018-rokax.
 22. Смагло О. В. Оцінка ризику легалізації злочинних доходів суб’єктів первинного фінансового моніторингу / О. В. Смагло // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2015. – № 4 (74). – С. 201-212.
 23. Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції протягом 2019 року [Електронний ресурс] : Державна служба фінансового моніторингу України. – Режим доступу: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/statistika-ta-infografika/statistika/2019  -rik/ (дата звернення 25.01.2020). – Назва з екрану.
 24. Тенденції тіньової економіки в Україні у 2018 році. Матеріали офіційного сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і торгівлі України URL: http://www.me.gov.ua.
 25. Хмелюк А. А. Фінансовий моніторинг: суб’єкти та об’єкти в Україні. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). Фінанси, грошовий обіг і кредит, 2014. №174-180.
 26. Хто і як інветує в Україну. Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. URL: http://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-invest.