ФАНДРАЙЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кобушко Я.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

iana.kobushko@management.sumdu.edu.ua

Майборода О.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
ol.may0305@gmail.com


Сторінки: 132-140

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-14

Анотація:

Сучасний розвиток українських закладів вищої освіти характеризується зростанням їх прагнень та можливостей до збільшення власних бюджетів за допомогою пошуку нових джерел та інструментів фінансування. В контексті дослідження джерел додаткового фінансування вивчено особливості використання фандрайзингу. На основі аналізу статистичних даних зроблено висновок, що основними джерелами залучення коштів у світі є підприємницькі компанії, фонди та окремі донори. Визначено фактори, що впливають на зацікавленість у фандрайзингу для суб’єктів підприємництва, приватних осіб, органів влади. Встановлено, що населення становить більшу частину донорів фандрайзингу в більшості країн. Унаслідок реформування моделей фінансування іноземних університетів актуальними стають приватні потоки капіталу, які сприяють впровадженню інструменту фандрайзингу в освітній сфері. У статті проаналізовано досвід імплементування фандрайзингу в державних установах на прикладі американських та європейських університетів. Встановлено, що активізація дій урядів іноземних країн щодо підтримки фандрайзингової діяльності в сфері вищої освіти відіграє ключову роль у сприянні збору коштів для університетів шляхом запровадження податкових пільг, податкових стимулів до фандрайзингу, забезпечення необхідних передумов для успішного збору коштів тощо. Узагальнено характеристики заходів зі збору коштів та напрямки фінансування за рахунок залучених коштів. Розглянуто основні кроки та труднощі впровадження фандрайзингу закладами вищої освіти в Україні, проаналізовано його функції, основне нормативно-правове забезпечення фандрайзингу в освітній та науковій сферах. Встановлено необхідність імплементації фандрайзингу як інструменту в стратегію фінансування закладів вищої освіти, розробки структури залучення коштів та цілей їх використання. Визначено пріоритетні напрями використання коштів, залучених внаслідок фандрайзингу в сфері освіти в Україні. Досліджено сутність фандрайзингу у галузі вищої освіти на основі механізму ендавмент-фондів, що передбачає мобілізацію фінансових ресурсів для розвитку закладів вищої освіти. Встановлено, що за умови симбіозу співпраці університетів та уряду розвиток фандрайзингу сприятиме реалізації державної економічної політики в галузі освіти.

Ключові слова: 
заклади вищої освіти, залучення капіталу, ендавмент-фонд, інструмент, фінансування, фандрайзинг

Посилання:

 1. Бусленко Б.В. Фандрайзинг неприбуткових організацій в Україні. URL:http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Economics/4_155397.doc.htm. (дата звернення 01.04.2020)
 2. Грабчак О.В. Фандрайзингова діяльність як альтернативний засіб залучення коштів у соціальну сферу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». Випуск 31. С.51-54. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_31_18 (дата звернення 01.05.2020)
 3. Чернявська О. В., Соколова А.М. Фандрайзинг. К.: Центр учбової літератури, 2013. 188 с.
 4. Константюк Н. І. У пошуках ефективної моделі фінансування університетів. Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. Т. : ФОП Осадца Ю.В., 2016. С. 192–202.
 5. Мосьпан Н.В. Тенденції розвитку механізмів фінансування вищої освіти в Європейському Союзі. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2644 (дата звернення 14.04.2020)
 6. Степанова А.А. Ендавмент-фонди в освітньому просторі: досвід США. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція. 2020. Т.2 В.6 С.165–
 7. Тимохова Г.Б. Аналіз інституційних механізмів розвитку науки та освіти в Україні. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя : монографія / за ред. Базилевича В.Д., Осецького В.Л. Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2018. 536 с. С. 405 – 424.
 8. Боголіб Т. М. Освітній та науковий фандрайзинг в Україні. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Економічна. 2014. № 5. С. 11–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_ekon_2014_5_4 (дата звернення 15.04.2020 )
 9. Згама А.О. Ендавмент в Україні: правовий аспект. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. Одеса : Фенікс, 2016. Вип. 25. С. 34–
 10. Єгоричева С.Б., Соколова А.М. Фандрайзинг у забезпеченні діяльності університетів третього віку. Ринок праці та зайнятість населення. 2018. 3(56). С. 26 –
 11. Красуля А. В. Перспективи використання досвіду фандрейзингової діяльності державних університетів США у вищій освіті України. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 1 (45). С.17–26.
 12. Осецький В.Л., Татомир І.Л. Оcобливості використання ендавменту та фандрейзингу в освітній практиці. Фінанси України. 2016. №3. С.86–100.
 13. Кобушко І.М, Котенко Н.В., Бойко К.О. Використання інформаційних технологій у фандрайзингу для соціальних проектів та стартапів. Соціальна економіка. Випуск 54 (2). С.93–99.
 14. Statista: статистика та ринкові дані про освіту та науку. URL: https://www.statista.com/markets/411/topic/962/education-science/ (дата звернення 20.04.2020)
 15. Бабічев А.В. Особливості процесу управління змінами в системі вищої освіти: закордонний досвід. Теорія та практика державного управління. 2017. № 1(56). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-1/doc/5/02.pdf (дата звернення 14.04.2020)
 16. UIS.Stat. URL: http://data.uis.unesco.org/# (дата звернення 17.04.2020)
 17. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 17.04.2020)
 18. Дехтяр Н.А., Янченко В.О. Фінансування системи вищої освіти в Україні. Гроші, фінанси і кредит. Випуск 25. 2018. С. 667–672. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/113.pdf (дата звернення 16.04.2020)
 19. Мокін Б.І., Гончарук Н.С. Ендаумент-фонд як альтернативне джерело для підвищення фінансової стійкості вищого навчального закладу. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 2. 131−135.
 20. Дмитришин М.В. Ендавмент вищого навчального закладу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2015. № 1(11). С. 64−73
 21. Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року (Проект). URL: https://osvita.ua/doc/files/news/438/43883/HE_Reforms_Strategypdf (дата звернення 20.04.2020)
 22. Закон України «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення 20.04.2020 )
 23. College and University Endowments Report 5.3 Percent Average Return in FY19 as Endowment Spending Rises. URL: https://www.nacubo.org/Research/2019/Public-NTSE-Tables (дата звернення 01.04.2020)
 24. Створення та управління ендавментами в Україні. Методичний посібник. Київ, 2014. URL: https://issuu.com/dhrpraxis/docs/endowment/8 (дата звернення 05.04.2020)
 25. Vorontsova A. S., Mayboroda T. M. Fundraising as an instrument of state economic policy implementation in the field of education. Areas of scientific thought2018/2019: матеріали XV Міжнар. наук-практ. конф., 30 грудня 2018 р. – 7 січня 2019 р. Sheffield, Great Britain : Science and education LTD, 2018. 6. P. 59–62 (0,19 друк. арк.). URL:http://www.rusnauka.com/pdf/246229.pdf (дата звернення 05.04.2020)