ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Циганюк Д.Л.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Рудняк А.Д.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
a.rudniak@crkp.sumdu.edu.ua


Сторінки: 155-162

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-17

Анотація:

Враховуючи значний негативний вплив фінансових криз на банківський сектор України, питання, що пов’язані з оцінкою фінансового стану банків, стають особливо актуальними. Аналіз впливу світової фінансової кризи на діяльність банків України протягом останніх років дозволив зробити висновок, що сьогодні ще не розроблено ефективного, діючого механізму антикризового управління банківською діяльністю, орієнтованого на прогнозування, подолання, обмеження поширення кризи в банківській системі. В рамках нашого дослідження ми проаналізували стан банківської системи України, чинники криз, які вплинули на фінансовий стан банківського сектору України у розрізі 2009-2019 років; розглянули основні показники діяльності банків, що функціонують наразі в Україні; проаналізовані фінансові результати банківської діяльності. Виявили системні ризики, які діють в банківському секторі, а також найбільші фактори ризику для фінансового сектору. Розраховані індикатори фінансової стійкості вказали на наявність системних ризиків. За результатами даного дослідження динаміка показників співвідношення недіючих кредитів до сукупних валових кредитів та співвідношення недіючих кредитів без урахування резервів та капіталу вказала на те, що банківська система України наряду з нестабільною політичною та загально-економічною ситуацією ще більше підвищує системні ризики для банківської системи та для економіки в цілому; аналіз показника Z-score підтвердив наявність системних ризиків та наочно продемонстрував тривалість та масштаби криз; аналіз динаміки та політичної складової індексу недієздатності країни вказав на те що Україна на даний момент перебуває в найбільш нестабільній ситуації за останнє десятиліття.

Ключові слова: 
банк, банківська система України, стійкість, фінансова криза, ризики, фінансовий результат, якість кредитного портфеля, показники прибутковості, індикатори фінансової стійкості.

Посилання:

 1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 2. Банківський нагляд./Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=75535&cat_id=17823466
 3. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка [Текст] : учеб.для студентов экон.вузов по спец. «Финансы и кредит» и «Бух.учет и аудит» / Л.Г.Батракова. – М. : Логос, 1998.
 4. Аналіз банківської діяльності : Навч. посіб. / З. І. Щибиволок. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2007. - 311 c.
 5. Системний фінансовий ризик: особливості регулювання у світовій практиці / І. В. Бєлова // Економіка: реалії часу. - 2015. - № 3. - С. 104-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2015_3_17
 6. Системний ризик банківського сектора: сутність, форми та чинники / В. В. Рисін. // Ефективна економіка. - 2010. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_4_11
 7. Кочетков, В.Н. Основы экономического анализа банковской деятельности [Текст] / В. Н. Кочетков, А. В. Омельченко; Украинскофинский институт менеджмента и бизнеса. - К.: УФИМБ, 1998. - 168 с.
 8. Опитування про системні ризики фінансового сектору [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70786785
 9. Показники банківської системи/Офіційний сайт Національний банк України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist
 10. Fragile states index annual report 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2019/03/9511904-fragilestatesindex.
 11. Статистика індикаторів фінансової стійкості/Офіційний сайт Національний банк України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575.
 12. Грошово-кредитна статистика/Офіційний сайт Національний банк України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578 #1