ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЇ UKRAINE`S GREEN DEAL ТА ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ТРАЕКТОРІЮ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Мирошниченко Ю.О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

myroshnychenko@management.sumdu.edu.ua

Люльов О.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 163-167

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-18

Анотація:

У статті досліджено вплив концепції Ukraine`s Green Deal та пандемії COVID-19 на траєкторію інноваційного розвитку країни. Авторами досліджено тематичну спрямованість наукових публікацій у контексті впливу пандемії на глобальні соціально-економічні та управлінські процеси. У результаті було виявлено 9 кластерів, поєднаних по тематичній близькості. Визначено, що нові виклики потребують глибоких змін в організації системи охорони здоров'я, що призведе до масштабних інвестицій в інфраструктуру профілактики захворювань та до прискореної цифрової трансформації надання медичної допомоги. Телемедичні послуги, трансфер знань та технологій у практиці охорони здоров'я, промислове та системне проєктування, розвиток сфери біо- та нанотехнології визначено інноваційними траєкторіями розвитку. У той же час, авторами було зазначено, що процес розробки та впровадження інновацій стримується проблемами імпорту та дефіциту персоналу для підприємництва через порушення ланцюгів постачання та політику самоізоляції. Крім того, невизначеність темпу розвитку пандемії та його впливу на економіку держав ускладнює розробку довготермінової макроекономічної політики. Планування соціально-економічного розвитку має включати секторальні програми трансформації та дієві фінансові стимули для розвитку інноваційного підприємництва, створення надійних та стійких бізнес-моделей. У статті визначені ключові напрямки інноваційного розвитку України для сталої структурної перебудови економіки, досягнення цілей Ukraine`s Green Deal та розвитку біотехнологічної індустрії та телемедицини.

Ключові слова: 
інновації, інноваційний розвиток, COVID-19, зелена угода, стійкий розвиток.

Посилання:

  1. The impact of COVID-19 (Coronavirus) on global poverty. Worldbank. URL:  https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest (дата звернення: 1.06.2020).
  2. World health statistics 2019: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. World Health Organization. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/324835 (дата звернення: 1.06.2020).
  3. Nicola M., Alsafi Z., Sohrabi C., Kerwan A., Al-Jabir A., Iosifidis C., ... & Agha R. The socio-economic implications of the coronavirus and COVID-19 pandemic: a review. International Journal of Surgery. 2020. DOI: 10.1016/j.ijsu.2020.04.018.
  4. Європейський зелений курс: можливості та загрози для України. Аналітичний документ 2020. URL: https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2020/06/european-green-dealwebfinal.pdf (дата звернення: 1.06.2020).
  5. Грущинська Н. Трансформації світових процесів під впливом COVID-19. 2020. InterConf. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/2862 (дата звернення: 1.06.2020).
  6. Васильєва Т.А., Касьяненко В.О., Захаркіна Л.С. Державна підтримка інноваційного розвитку у стратегічних секторах національної економіки. Причорноморські економічні студії. 2019. № 40. C. 23-29.