МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

Опанасюк Ю.А.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

yu.opanasiuk@management.sumdu.edu.ua


Сторінки: 16-24

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-2

Анотація:

Стаття присвячена розгляду поняття «інвестиційна привабливість», а саме у розрізі оцінювання привабливості об’єктів рекреації на певних територіях для інвесторів. Наведене авторське трактування інвестиційної привабливості рекреаційної сфери - це інтегральна характеристика окремих об’єктів рекреації та ринкової інфраструктури, умов діяльності та ризиків, що призведе до досягнення цілей інвестора.
В роботі розглянуті основні методики оцінки інвестиційної привабливості та зроблено висновок, що жодна з них не адаптована для вимірювання інвестиційної привабливості рекреаційної сфери. Розроблено методику оцінювання привабливості агломерації для інвестора на основі аналізу об’єктів рекреації. Оцінку пропонується проводити за п’ятьма узагальнювальними показниками: рівнем загальноекономічного розвитку агломерації, рівнем розвитку інвестиційної інфраструктури агломерації, демографічною характеристикою агломерації, рівнем розвитку рекреаційної інфраструктури агломерації, рівнем криміногенних, екологічних та інших ризиків. Узагальнюючи показники розраховуються на основі нормованих одиничних показників, що визначені автором. В роботі розроблений алгоритм здійснення такої оцінки та розглянута послідовність оцінювання. За допомогою запропонованої оцінки було проведено аналіз Сумської, Одеської, Київської, Харківської та Львівської агломерації, виявлені основні фактори та чинники залучення інвесторів до агломерацій. Так, для Одеської та Львівської агломерацій позитивними факторами для інвестора є їх природно-ресурсний потенціал, великий туристичний потік, наявність великої кількості рекреаційних об’єктів, високий рівень розвитку фінансової інфраструктури та транспортної системи, рівень загального розвитку агломерації. Моніторинг рейтингу інвестиційної привабливості дозволить виявити фактори, що гальмують розвиток рекреації на певній території та запропонувати заходи підвищення інвестиційної привабливості рекреаційної сфери. Він також дозволяє розробити програми соціально-економічного розвитку міських агломерацій. Таке оцінювання може служити аналізом ефективності виконаних програм розвитку в сфері рекреації.

Ключові слова: 
сфера рекреації, інвестиційна привабливість, узагальнюючи показники, міська агломерація, показники-стимулятори, показники-дестимулятори

Посилання:

 1. UNCTAD Handbook of Statistics 2018. International trade in services. 2018. URL: https://unctad.org/en/PublicationChapters/tdstat43_FS06_en.pdf
 2. Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Федорчак О. Є. Метод аналізування рівня інвестиційної привабливості підприємства. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 794. 255-262. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_794_37
 3. Шпортько Г. Ю., Козенкова Н. П., Козенкова В. Д. Оцінка інвестиційної привабливості промислового підприємства. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3550
 4. Калантай А. Оцінка стану інвестиційної привабливості підприємства на основі фінансової звітності. Економічний аналіз. 2012. № 10. Частина 4. 126-130.
 5. Жувагіна І. О. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 8. С. 14-
 6. Шпак Л. О Інвестиційна привабливість регіональних туристико-рекреаційних комплексів. Ефективна економіка. 2012. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2719
 7. Маркіна І. А., Черниш І. В. Способи підвищення інвестиційної привабливості як засіб розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону. Науковий вісник Полтавського університ ету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. 2011. № 5. С. 275-278. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2011_5_58
 8. Горин Г. В.Моніторинг рекреаційно-туристичного потенціалу та інвестиційної привабливості регіону. Збалансоване природокористування. 2016. № 4. С. 97-104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2016_4_22
 9. Вільчинська О.М., Бондар Ю.І. Кількісна оцінка інвестиційної привабливості регіону (на прикладі Вінницької області). Економіка і суспільство. 2017. № 12. .408-414
 10. Іванов  А. М. Основи розробки регіональних інвестиційних програм у сфері туризму. Університетські наукові записки. 2010. № 3. 243-250
 11. Січка І. І. Фактори впливу на інвестиційну привабливість туристичної та туристично-рекреаційної галузі України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. № 10. Частина 2. 96- 100.
 12. Рудніченко Є.М., Рясних Є.Г., Гавловська Н.І. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник. Хмельницький: ХНУ, 2010. 415 с.
 13. Бондарь В.Н. Противодействие коррупции на муниципальном уровне. М.: Волтерс Клувер, 2008. 272 с.
 14. Чупіс А.В. Інвестування в аграрній сфері. Суми: Довкілля, 2002. 244 с.
 15. Гончаров В. М., Білоусова М. М. Інвестиційна привабливість підприємства: сутність та фактори впливу. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.../31.pdf
 16. Петровська С. А.Оцінки інвестиційної привабливості регіону: порівняльний пофакторний аналіз.. 2012. № 2. 90-97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2012_2_10
 17. Серебрянська Д. Рейтинг інвестиційної привабливості міст. 2017. URL: https://ngoipr.org.ua/acts/2725-2/#_ftn1
 18. . Хопчан М. Теоретичні засади оцінювання інвестиційної привабливості регіону. Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3135
 19. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. – К., 1995. – 448 с.
 20. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України. 2014. URL: http://fru.ua/ua/media-center/archive/reitynh-investytsiinoi-pryvablyvosti-rehioniv-ukrainy-2014
 21. Буткевич С. А. Инвестиционная привлекательность аграрного сектора экономики. К.: Изд-во Европ. ун.-та, 2003. 251 с.
 22. Офіційний сайт рейтингового агентства “Євро-рейтинг”. Методологія рейтингу міст та регіонів. URL: http://euro-rating.com.ua/regiony/metodologiya/
 23. fDi Return on Investment Ranking 2019: the results. URL: https://www.fdiintelligence.com/Locations/Europe/Lithuania/fDi-Return-on-Investment-Ranking-2019-the-results
 24. Гурова К. Д. Экономическая реформа (некоторые аспекты реализации). Харьков : Фолио, 2000. 388 с.
 25. Заблодська І. В., Шаповалова О. М. Оцінювання інвестиційної привабливості регіону за допомогою поліструктурного показника. Держава та регіони. Серія " Економіка та підприємництво". 2009. № 4.. 67–72.
 26. Опанасюк Ю.А. Інвестиційна привабливість регіонів України. Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону. 2011. 102-105
 27. Одеська область інвестиційно приваблива для іноземців – Держстат. Сила громад. Все про децентралізацію в Одеській області. URL: http://silahromad.com.ua/2019/03/14/odeska-oblast-investicijno-privabliva-dlya-inozemciv-derzhstat/
 28. Гончаров В. М., Білоусова М. М. Інвестиційна привабливість підприємства: сутність та фактори впливу. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.../31.pdf
 29. Петровська С. А.Оцінки інвестиційної привабливості регіону: порівняльний пофакторний аналіз. Mechanism of Economic Regulation. 2012. № 2. 90-97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2012_2_10
 30. Серебрянська Д. Рейтинг інвестиційної привабливості міст (2017). URL: https://ngoipr.org.ua/acts/2725-2/#_ftn1