МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТАРТАПУ “СУМКА” У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Касьян О.О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

OlenaKasian11@gmail.com

Таранюк К.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
k.taraniuk@management.sumdu.edu.u

Таранюк Л.М.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
L.taraniuk@uabs.sumdu.edu.ua


Сторінки: 181-187

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-21

Анотація:

У статті розглянуто тенденції розвитку малих бізнесів туристичної галузі в сучасних умовах. Здійснено обґрунтований аналіз сучасного стану туристичної галузі України використовуючи світовий досвід. Визначено цілі та пріоритети для розвитку туризму у Сумах та систему управління стартапу «Сумка-тур». Запропоновано методику, що базується на комплексному підході компонентними складовими, якого є реорганізація організаційно-економічної системи. В основу даної методики покладений СМАРТ метод в основі якого МVP-підхід. Даний МVP-підхід надасть можливість отримати різні канали для залучення користувачів та розвитку клієнтської бази. Що у свою чергу підвищить попит на туристичні послуги та цікавість до сфери туризму в області. За допомогою запропонованої методики можливе створення нових туристичних агломерацій та залучення інвесторів, що стане позитивним фактором для розвитку ресурсного потенціалу м.Сум, крім того, дана методика може сприяти розвитку транспортної інфраструктури, що може значною мірою вплинути на інвестиційну привабливість території. Впроваджено теоретико-методологічні основи для моделювання та реалізації розвитку інтелектуального потенціалу організаційно-економічної системи, що дозволить працювати підприємствам дистанційно та економічно вигідно. Реалізація системи управління передбачає здійснення ряду послідовних заходів етапів проекту, які розглянуті в роботі та обґрунтовані як основні принципи формування стартапу «Сумка-тур» з можливістю мінімізації витрат. Визначені завдання, які повинна виконувати логістична система на підприємстві. Спрогнозовано перспективи інновацій у діяльності для туристичної сфери. Запропоновано оновлення системи організаційно економічних відносин з покращеними мотиваційними характеристиками та інноваційно-технологічними впровадженнями, що полегшують роботу малих бізнесів туристичної галузі.. Змодельований інтелектуальний потенціал стартапу “Сумкатур” та впровадження роботи з логістичними даними у місті Суми.

Ключові слова: 
Інтелектуальний потенціал, прогресивні технології, інноваційна здатність, технологічна конкурентоспроможність.

Посилання:
Албегова, И. Ф. Освітні інформаційно-комунікаційні технології: суть, специфіка і перспективи розвитку. Дистанционное и виртуальное обучение. 2009. № 8. С. 49–53.
2. Бак Г. Впровадження інновацій у сфері туризму . Наукові записки. 2010. №2. С15-18.
3. Веденін Ю. А. Динаміка територіальних рекреаційних систем. М .: Наука, 1982. 246 с.
4. Державна програма розвитку туризму на 2002–2010 роки. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583.
5. Драчук Ю. З., Сав’юк Л. О., Трушкіна Н. В. Оцінка обсягу капітальних інвестицій для інноваційного розвитку: регіональний аспект. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. 2016. Вип. 1. С. 216-224.
6. Ібрагімов. І.М. Інформаційні технології та засоби дистанційного навчання: навч. посібник для студ. вузів. Київ:ЦУЛ, 2015. 336 с.
7. Козиревська А.4 способи збільшити конверсію лендінгу і підвищити продажі. URL: http://habr.com/company/surfingbird/blog/314580/
8. Мацола В. Рекреаційно-оздоровчо-туристичні комплекси (питання теорії, методології, практики): монографія. Львів, 1998. 212 с.
9. «Про Концепцію Національної програми інформатизації» № 75/98-ВР від 2.02.98 р. Офіційний вісник України. 1998. № 10. С. 376.
10. Ріс Э. Бізнес з нуля. Метод Lean Startup для швидкого тестування ідей й вибору бізнес моделі / The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Київ.: Альпина Паблишер, 2014. 256 c.
11. Сазерленд Дж. Scrum. Революционный метод управления проектами. ООО «Манн, Иванов и Фербер». – 2016. – 320 с.
12. Таранюк Л.М. Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств: теорія, методологія, практика: монографія: Л.М. Таранюк. Суми: Мрія-1, 2014. 608с.
13. Simpson J. The Oxford English Dictionary.United Kingdom: Oxford University Press, 1989. 21730 с.
14. Agile-манифест розробки програмного забезпечення (Manifesto for Agile Software Development) URL.: http://agilemanifesto.org/iso/uk/manifesto.html
15. Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, Volume 70, Issue 11(AMA FORUM), pp. 35-36. 16. Wildman D. About Museums. URL: http:// www.aam-us.org/about-museums