МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Ткачова Т.С.

Харківський національний університет радіоелектроніки,
м. Харків, Україна


Сторінки: 199-206

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-23

Анотація:

В умовах інтеграції у глобальні ринки промислові підприємства України потребують розробки прогресивних концепцій та моделей їх функціонування, що передбачає дієве управління процесами на підприємствах в умовах використання організаційно-комунікаційної платформи та забезпечення ефективного використання методологічного підходу до комунікативного забезпечення діяльності підприємств. Для забезпечення належного матеріально-технічного, фінансового, кадрового, інноваційно-інвестиційного, комунікаційного розвитку підприємства слід створити систему із механізмом роботи у єдиному просторі. Запровадження такої інтерактивної системи прийняття управлінських рішень є одним з найбільш актуальних аспектів для стратегічного планування розвитку сучасного промислового підприємства, а також безумовною перевагою для організаційно – комунікаційної роботи підприємств із великими обсягами даних є побудова економічних моделей за заданими параметрами. Актуальність обґрунтування науково - теоретичних засад та практичних аспектів як внутрішніх, так і зовнішніх комунікацій в сучасних умовах функціонування промислових підприємств стійко зростає. Для цієї мети були розроблені нові підходи для дослідження науки і практики управління: системний, процесний, ресурсний, ситуаційний підхід, а результатом наукових пошуків вітчизняних і зарубіжних вчених в сфері теорії та практики управління стала поява синергетичного та рефлексивного підходу. Наведений аналітичний огляд основних підходів до управління і прийняття управлінських рішень в економічних системах показав, що не існує єдиної загальновизнаної теорії управління. Більш того спостерігається посилення диференціації досліджень проблем управління. Для того щоб підприємство було конкурентоспроможнім можна провести аудит або, для початку, можна скористатися вже існуючими міжнародними стандартами розвитку підприємств для розробки методологічних підходів для прийняття управлінських рішень на підприємстві.

Ключові слова: 
ефективні механізми управлінських рішень, системний, процесний, ресурсний, ситуаційний, синергетичний та рефлексивний підхід.

Посилання:

  1. Амоша О. І. Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Амоша А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 49-65.
  2. Аналіз господарської діяльності : теорія, методика, розбір конкретних ситуацій [Текст] / За ред. К. Ф. Ковальчука та ін. – Київ : ЦУЛ, 2012 . – 325 с.
  3. Лібанова Е. М. Соціальні проблеми модернізації української економіки [Текст] / Е. М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2012. - № 1. – С. 5-22.
  4. Ущаповський, К. В. Системи корпоративного управління: аналіз теоретико-методологічних підходів [Текст] / К. В. Ущаповський // Проблеми науки. – 2014. – № 10. – С. 2-8.
  5. Зведений перелік суб’єктів природних монополій (станом на 13.07.2015 р.) [Електронний ресурс] / Антимонопольний комітет України. – Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/94020.
  6. Антоненко, Л. А. Державне регулювання інноваційного розвитку альтернативної енергетики в Україні [Текст] / Л. А. Антоненко, Рабіа А. Абдуллах // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2010. – № 683. – С. 13-16.