ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Боронос В.Г.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

v.boronos@uabs.sumdu.edu.ua

Рябушка Л.Б.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
l.riabushka@uabs.sumdu.edu.ua

Відменко Ю.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
yu.vidmenko@student.sumdu.edu.ua


Сторінки: 25-34

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-3

Анотація:

Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам розвитку суб’єктів господарювання, як базового рівня фінансової системи України, у контексті їх глобалізації. У роботі з’ясовано вплив світової інтернаціоналізації господарських зв’язків на провадження діяльності національними одиницями країни. Визначено етапи розвитку підприємств в умовах глобалізаційних перетворень та інтерпретовано сутність поняття «розвиток підприємства». Проаналізовано стан розвитку суб’єктів підприємницької діяльності за кількісними та якісними показниками. Зокрема, проведено чисельну оцінку наявного складу суб’єктів господарської діяльності та виявлено їх динаміку. Розглянуто показники обсягів реалізації виробленої продукції у розрізі юридичних та фізичних підприємницьких структур. Проведено вертикальний аналіз реалізації продукції за видами економічної діяльності у розрізі форм організації. Концентрація переважаючого об’єму реалізації у руках підприємств свідчить про їх стратегічне значення у процесах глобалізації економіки України. Представлено тенденцію формування чистого фінансового результату українськими підприємствами. Головною метою функціонування підприємства в умовах глобалізації стає завоювання конкурентних позицій, що виступає характеристикою інтернаціоналізованого ринку.
Вплив глобалізації, як рушійного чиннику розвитку суб’єктів господарювання, виявляється у виході їх за межі національних кордонів. У рамках цього визначено вплив транснаціональних корпорацій на рівень зростання функціональної здатності вітчизняних господарюючих суб’єктів. Конкуруючи з ТНК та маючи імперативність у присутності на світовому ринку, суб’єкти господарювання мають враховувати особливості як значущих та масштабних ринків, так і місцевих (регіональних) культур споживачів. Глобалізаційні тенденції змушують виробничі підприємства розширювати ринки збуту та повністю задовольняти індивідуальні потреби споживачів. В умовах глобалізації визначено чинники, що негативно впливають на стан розвитку суб’єктів господарювання, зокрема визначено сучасні фактори дії на структурні елементи фінансової системи України.

Ключові слова: 
глобалізація, суб’єкт господарювання, підприємство, транснаціональна корпорація, ТНК, конкурентоспроможність.

Посилання:

 1. Швед Т. В., Біла І. С. Вплив глобалізації на розвиток національних підприємств: теоретичні аспекти. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 2 (49). С. 81-89.
 2. Кузнецов В. П., Сучкова Е. А. Глобализация как определяющий фактор функционирования и инновационной деятельности промышленных предприятий. Вестник Чувашского университета. – 2013. – № 2. – С. 261-268.
 3. Бусарєва Т. Г. Макрорегуляторне забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних ТНК. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. № 24 (1). С. 64-70.
 4. О. С. Власюк, А. І. Мокій, О. І. Іляш, В. І. Волошин [та ін.]. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : монографія. – К. : НІСД, 2017. 384 с.
 5. Савич А. Особенности маркетинговой деятельности промышленных предприятий в условиях глобализации. Журнал европейской экономики. 2015. № 14 (1). С. 56-64.
 6. Коваленко В. М. Коваленко О. В. Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 236 с.
 7. Державна служба статистики України / Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 8. The Global Competitiveness Report 2017-2018 / Klaus Schwab, Xavier Sala-i-Martín, Richard Samans, Jennifer Blanke. – Geneva : World Economic Forum, 2018. 393 p.
 9. Воронюк Т. А. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств України в умовах глобалізації та євроінтеграції. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. № 17 (1). – С. 61-63.
 10. Стойко О. Я., Дема Д. І.. Фінанси : навч. посіб. – К. : Алерта, 2014. 432 с.
 11. Транснаціоналізація і конкурентний розвиток націоанльних економік: теорія і практика країн, що розвиваються : монографія / Л. В. Руденко-Сударєва, О. М. Мозговий, В. В. Токарь та ін. ; за ред. : Л. В. Руденко-Сударєвої. – Вид. 2-ге, доп. – К. : КНЕУ, 2015. – 270 с.