ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАСЛІДКІВ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Павлик А.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

a.pavlyk@econ.sumdu.edu.ua

Жулавський А.Ю.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
a.zhulavskiy@management.sumdu.edu.ua

Шкодкіна Ю.М.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
y.shkodkina@finance.sumdu.edu.ua

Маслій М.Ю.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
mmaslijm@gmail.com


Сторінки: 35-44

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-4

Анотація:

Стаття присвячена проблемі еколого-економічного оцінювання наслідків використання відновлюваних джерел енергії. Існуюча система оцінювання еколого-економічних наслідків виробництва енергії може бути застосована лише для традиційних джерел енергії: ТЕЦ, ТЕС, АЕС. Використовувати її для еколого-економічного оцінювання відновлюваних джерел енергії недоцільно. Причина полягає в особливостях, які мають відновлювані джерела енергії, а саме: вони не використовують вичерпні енергетичні ресурси з метою генерації енергії та мають незначний мінімальний розмір електростанції, що робить відновлювані джерела енергії більш мобільними та дозволяють легко використовувати їх у приватному секторі.
У роботі запропонована методика еколого-економічного оцінювання наслідків генерації енергії за рахунок відновлюваних джерел енергії, яка враховує особливості використання відновлюваних джерел енергії у порівнянні з традиційними. В роботі аналізуються недоліки існуючої методики оцінювання наслідків від викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря та запропонована власна методика. Вона включає в себе теорію життєвого циклу енергетичного продукту, що дозволяє виявити еколого-економічні наслідки за стадіями життєвого циклу енергетичного продукту та оцінити їх. Для об’єктивного оцінювання були використані статистичні дані та існуючі розрахунки вітчизняних вчених щодо залежності кількості захворювань від обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. Запропонована методика дозволяє оцінювати та порівнювати еколого-економічні наслідки розвитку певного джерела енергії по відношенню до інших джерел.
Незважаючи на загальноприйняту думку щодо відсутності еколого-економічних наслідків від використання відновлюваних джерел енергії, у статті підтверджується наявність такого впливу з боку відновлюваних джерел енергії за стадіями їх життєвого циклу. Наявність результатів та розрахунків, які наведено в роботі дозволяє використовувати існуючі математичні інструменти з метою розробки оптимальних моделей розвитку енергетичного сектору України. Запропоновану методику оцінювання можна використати на прикладі інших країн з метою виявлення недоліків та розвитку даного методу оцінювання.

Ключові слова: 
відновлювані джерела енергії, економіка природокористування, енергетика, еколого-економічні збитки, еколого-економічне оцінювання, життєвий цикл.

Посилання:

 1. World Bank Statistics. CO2 emissions [Електронний ресурс], Режим доступу: data.worldbank.org.
 2. Akella, A. K. Social, economical and environmental impacts of renewable energy systems / A. K. Akella, R. P. Saini, M. P. Sharma // Renewable Energy. – 2009. – Т. 34. – № 2. – С. 390–396. Режим доступу: citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.461.4230&rep=rep1&type=pdf.
 3. Evans A., Strezov V., Evans T. J. Assessment of sustainability indicators for renewable energy technologies // Renewable and sustainable energy reviews. – 2009. – Т. 13. – № 5. – С. 1082–1088. Режим доступу: relooney.com/NS4053-Energy/0-Harold_18.pdf.
 4. Inhaber H. Water use in renewable and conventional electricity production // Energy Sources. – 2004. – Т. 26. – № 3. – С. 309–322. doi.org/10.1080/00908310490266698.
 5. Кубатко, О.В. Теоретико-методологічні засади розвитку еколого-економічних систем в умовах флуктуацій [Текст]: дисертація ... д-ра екон. наук, спец.: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / О.В. Кубатко; наук. консультант Л.Г. Мельник. - Суми: Сумський державний університет, 2018. - 531 с. Режим доступу: essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67373.
 6. Мельник Л. Г. Концептуальні підходи до змін моделей споживання та виробництва при переході до стійкого розвитку / Л.Г. Мельник, О.І. Мельник, О.І. Карінцева, І.М. Сотник, В.В. Сабадаш // Механізм регулювання економіки. – 2007. - №3. – С.51-58. Режим доступу: essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3210.
 7. Сотник І. М. Аналіз екологічних втрат від виробництва продукції в регіонах України / І. М. Сотник, В. О. Киричок // Механізм регулювання економіки. – 2012. - №1. – С. 54-63. Режим доступу: essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34143.
 8. Хлобистов Є.В. Сталий розвиток та екологічна політика у глобальних викликах: від передбачення до прогнозування / Є.В. Хлобистов, Л.В. Жарова, М.В. Ільїна // Економіка природокористування і охорони довкілля. — К.: РВПС України НАН України. — 2008. — С. 33-42. Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/10029/03-Khlobystov.pdf.
 9. Прийменко, С. А. Еколого-економічні засади управління життєвим циклом енергетичного продукту : дис. … канд. екон. наук : 08.00.06 [Електронний ресурс] / Прийменко Світлана Анатоліївна. Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет». – Дніпропетровськ. – 2015.– Режим доступу : http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/146747/Дисертація_Прийменко%20С.А.pdf?sequ ence=3&isAllowed=y.
 10. J Bates. Life cycle emissions from renewable energy technologies. / J. Bates, P. Watkiss, T. Thorpe. // ETSU, 156 Harwell Oxfordshire OX11 ORA. UK. XA9846090. Режим доступу: osti.gov/etdeweb/servlets/purl/601234.
 11. Державне підприємство «Енергоринок». Архів даних. Режим доступу : er.gov.ua/doc.php?c=36.
 12. Features of the Life Cycle Structuring of Renewable Energy Source Facilities [Текст] / A.Yu. Zhulavskyi, A.V. Pavlyk, Yu.M. Shkodina [et al.] // Механізм регулювання економіки. - 2019. - №2. - С. 116-127. - DOI: 10.21272/mer.2019.84.10.
 13. Державна служба статистики України. Енергетичний баланс України. Режим доступу: ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/energ/en_bal/arh_2012.htm.
 14. Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України №639 від 10 грудня 2008. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0048-09.
 15. Податковий кодекс України. Ст. 243.1, – 2011, Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 16. Павлик А. В. Оцінка енергоефективності як основа побудови енергонезалежної стратегії //Науковий журнал Економіка і суспільство. Мукачівський державний університет. – 2017. – Т. 9. – С. 859-863. Режим доступу: economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/149.pdf.
 17. Головне управління статистики у Сумській області. Щільність працездатного населення Сумської області. Режим доступу: sumy.ukrstat.gov.ua.
 18. Чумаченко О. М. Еколого-економічна оцінка втрат від деградації земельних ресурсів (на прикладі земель сільськогосподарського призначення) / Чумаченко О. М., Мартин А. Г. // ТОВ «Аграр Медіа Груп — 2010. Режимдоступу: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10comzsp.zip
 19. ТОВ «А-МУССОН». Рішення №342 від06.2018 «Про тарифи на послуги з організації збирання, вивезення твердих побутових великогабаритних та ремонтних відходів, товариству з обмеженою відповідальністю «А-МУССОН»». Режим доступу: a-musson.com/uvaga-zmineno-tarifi-tov-a-musson/.