ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Дегтяренко О.Г.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Місечко О.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 75-85

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-8

Анотація:

В статті визначено проблеми використання енергетичного потенціалу малих річок, розглянуто недоліки у функціонуванні об’ектів малої гідроенергетики та запропоновано план заходів по забезпеченню більш ефективного використання їх ресурсного потенціалу з урахуванням екологічних вимог. Найбільш прийнятним варіантом підвищення ефективності функціонування об’єктів малої гідроенергетики є формування на їх базі багатоцільових виробничо господарських комплексів (ВГК), діяльність яких заснована на поєднанні виробництва електроенергії, підтриманні стійкості екосистеми водойми та організації рекреаційного використання прилеглих територій, що дозволить суттєво збільшити їх ринкову вартість за рахунок формування доданої вартості і утворення додаткових доходів. Запропонована в роботі багатоцільова програма підвищення ефективності функціонування об’єктів малої гідроенергетики дозволить зацікавити її впровадження як з боку об’єкту господарювання, так і з боку регіональних органів влади.

Ключові слова: 
енергетичний потенціал, малі гідроелектростанції, природно-ресурсний потенціал, ресурсні функції, природно-господарський комплекс, багатоцільова програма, додана вартість.

Посилання:

1.Бистряков І. Бізнес-принципи формування сучасних територіальних природно-господарських комплексів./І. Бистряков, Н.Кожунова, Л. Бондар// Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні.[Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.wiuu.edu.ua/uk/biznes-printsipi/

2.Дегтяренко А.Г. Эколого-экономические проблемы развития малой гидроэнергетики / А.Г. Дегтяренко, С.В. Шашков // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2008. — №1. — С. 138-141

3.Дегтяренко О.Г. Вдосконалення функціонування об’єктів малої гідроенергетики в Україні / О.Г. Дегтяренко, С.В. Шашков // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси, 2015. – С. 235-245.

4.Дегтяренко О.Г. Еколого-економічна доцільність реалізації проектів будівництва та відновлення об’єктів малої гідроенергетики / О.Г. Дегтяренко, С.В. Шашков // Науковий вісник МНУ ім. В.О.Сухомлинського, серія «Економічні науки»   2015   №1(4)   С. 112-117.

5.Кислий В.М. Урахування еколого - економічних факторів в механізмі ціноутворення / В.М. Кислий, В.О. Новосад // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне фахове видання – Вип. 10. – 2016.-С. 631–636.

6.Кравченко Н. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку / Н.Кравченко. – Ніжин: Міланік, 2007. – 172 с.

7.Міжнародні стандарти оцінки.Восьме видання, 2008 / Пер. з англ. С. О. Пузенка. – К. : АртЕк, 2008. – 432 с.

8.Оцінка активів підприємства [Teкст] : навчальний посібник / Ю. В. Панасовський, Б. А. Семененко, О. М. Теліженко та ін.; ред. Ю. В. Панасовський . – Суми : Університетська книга, 2009. – 512 с.

9.Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. №1442. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004

10.Тарасов, А. И. Экономика рекреационного лесопользования. / А. И. Тарасов. – М.: Изд-во Наука, 1980. – 136 с.

11.ТелиженкоА.М. Оптимизация использования ресурсных функций территорий, отведенных под объекты малой гидроэнергетики /А.М. Телиженко, А. Г. Дегтяренко, С. В. Шашков // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – EKONOMIA. – IІІ. -, 2015, C. 94-97.

12.Шашков С.В. Визначення економічної значимості об’єктів малої гідроенергетики / С. В. Шашков // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 18 вересня 2015 р. – Одеса, Атлант, 2015. – C.302-303.

13.Шашков С.В. Оцінка показників ефективного використання ресурсних функцій об’єктів малої гідроенергетики / С. В. Шашков //Економiка і Фiнанси.- 2015. - №5. – C. 71-78.

14.Шашков С.В. Перспективи організації рекреаційного використання об’єктів малої гідроенергетики / С. В. Шашков //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії", 28-29 травня 2015 р. [Текст] / Уман. нац. ун-т садівництва, каф. туризму та готел.-ресторан. справи ; [відп. ред. Л. В. Транченко]. - Умань : Сочінський, 2015. – C. 158-159.

15.Шашков С.В. Реалізація ресурсних функцій об’єктів малої гідроенергетики шляхом їх багатоцільового використання / С. В. Шашков // Стан, проблеми та перспективи вдосконалення економіки України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 2-3 жовтня 2015 р.) / За. заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – У 2-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 1. C.122–124.