КОНСАЛТИНГ ТА АУТСОРСИНГ ЯК СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автори:

Савченко Т.Г.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

tar.savchenko@gmail.com

Ярошина А.П.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
alina.yaroshina@gmail.com


Сторінки: 7-12

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-1

Анотація:

У статті визначено сутність поняття аутсорсингу та консалтингу, як видів сучасних інтелектуально-інформаційних послуг. За допомогою емпіричного аналізу проведено класифікацію за видами аутсорсингу та консалтингу. Проаналізовано світові тенденції розвитку ринку даних послуг. Узагальнено результати міжнародних досліджень щодо ринку консалтингових послуг у світі та в Україні. Описано основні спільні та відмінні риси між аутсорсингом  та консалтингом. У роботі доведено гіпотезу, що аутсорсинг та консалтинг – це інноваційні та ефективні інструменти управління підприємством.

Ключові слова: 
аутсорсинг, консалтинг, ІТ-аутсорсинг, аутсорсинг бізнес-процесів, бухгалтерський облік, управлінські рішення.

Посилання:
 1. Афонін Е.А., Бандурка О.М., Мартинов А.Ю. Соціальні цикли: історико-соціологічний підхід / Українське товариство сприяння соціальним інноваціям, Українська технологічна академія. – Х.: Вид-во «Титул», 2008. – 504 с. – («Відкрита дослідницька концепція»; Вип. № 5).
 2. Cambridge Business English Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org.
 3. Тонюк М.О. Аутсорсинг як інструмент забезпечення ефективної діяльності підприємства. Мукачівський державний університет. Економіка і суспільство. Мукачево, 2017. №17. - С. 372–376. – URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/65.pdf.
 4. Садов, Д. В. Аутсорсинг проектного офиса в государственных программах внедрения информационных систем: функциональный аспект / Садов Д. В., Ципес Г.Л, Товб А. С. // Управление проектами и программами. — 2012- № 94- С.51.
 5. Amitabh D. K. Human Resource Outsourcing: Issues and Challenges / Amitabh D. K., The Journal of Nepalese Business Studies. – 2007. – Vol. IV – No.1. – 38-46 c.
 6. Шадрин, В. Г. Аутсорсинг: управление процессами и формирование регионального аутсорсингового центра – М., 2014. – 244с.
 7. Chris Ducker What is Outsourcing and How Does it Actually Work, Anyway..?. 2010. URL: https://www.chrisducker.com/how-outsourcing-woks/.
 8. Громов А.Д. Консалтинговые услуги в условиях реформирования экономики [Текст] - СПб: Издат. «Д. Буланин», 2003. - 192 с.
 9. Верба В. А. Консалтинговий проект: сутність, ознаки та передумови успішної реалізації / В. А. Верба // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. - № 4. – T. 4. – С. 274 – 280.
 10. Родіонов О.В., Онікієнко О.В., Родіонов С.О. Консалтинг як інструмент розвитку потенціалу і безпеки підприємства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2016. - Вип. 171. - С. 74-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_171_10.
 11. O’Mahoney J., Markham C. Management Consultancy. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2013.
 12. Красношапка В. В., Трохимець І. І. Аутсорсинг та його застосування на підприємствах України // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. [Електронний ресурс] –
  Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4097