ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ НЕЮ

Автори:

Пігуль Н.Г.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

 

Хомутенко А.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 80-87

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-10

Анотація:

В роботі досліджується актуальне в сучасних умовах поняття «фінансова безпека підприємства» та порівнюються основні підходи до її визначення з урахуванням комплексного характеру цієї економічної категорії (з точки зору об'єкта першорядної уваги, завдання системи забезпечення безпеки і критерію безпеки). Авторами було виділено два підходи до розуміння фінансової безпеки підприємства: перший підхід, що розглядає фінансову безпеку з точки зору спроможності підприємства протистояти загрозам внутрішнього та зовнішнього середовища; другий підхід визначає фінансову безпеку підприємства здатність підприємства здійснювати ефективну діяльність в умовах невизначеної і конкурентного середовища.

Крім того, у статті було визначено сутність управління фінансовою безпекою підприємства, його мету, завдання, функції, принципи, механізм та основні елементи управління. В процесі дослідження було встановлено, що ключове значення в управлінні фінансовою безпекою підприємства має адекватне формування механізму управління фінансовою безпекою, що визначається авторами, як сукупність основних елементів впливу на процес розробки і реалізації управлінських рішень по забезпеченню захисту його фінансових інтересів від різних загроз.

Також, авторами було досліджено системи аналізу фінансової безпеки підприємства, що дозволяють дослідити фінансовий стан та основні результати фінансової діяльності підприємства з метою визначення рівня захищеності його фінансових інтересів від загроз і виявлення резервів його поліпшення. Системою, що надає найбільш ґрунтовні висновки щодо стану фінансової безпеки було визначено систему інтегрального аналізу, оскільки вона дозволяє провести більш глибокий фінансовий аналіз, оцінити основні сфери фінансової діяльності підприємства і агрегувати отримані дані в один показник.

Ключові слова: 
економічна безпека підприємства, фінансова безпека підприємства, механізм фінансової безпеки підприємства, управління фінансовою безпекою підприємства.

Посилання:

 1. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия : монографія / И. А. Бланк. К.: Ника Центр, Эльга, 2006. 776 с.
 2. Доценко А. Н. Финансовая безопасность как элемент системы обеспечения экономической безопасности предприятия / А. Н. Доценко, Е. А. Матусова, Д. А. Иванько. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37605812.
 3. Афанасьева Д. А. Основные индикаторы финансовой безопасности предприятия / Д. А. Афанасьева // Ступени. Альманах студенческих научных работ №12 / под общ. ред. С. А. Шачнева. Брянск: Изд-во Брянского филиала РАНХиГС, 2018. 332 с.
 4. Графеева А. В., Рознина Н. В. Финансовая устойчивость и платёжеспособность как фактор финансовой безопасности предприя-тия // Современные проблемы финансового регулирования и учета в агропромышленном комплексе: материалы I Всероссийской научно-практической. конференции. Лесниково, 2017. С. 110-114.
 5. Рознина Н. В. Оценка уровня финансовой безопасности пердприятия / Н. В. Рознина, Н. Д. Багрецов // Сборник научно-практической конференции "Научное обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса регионов РФ", Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т. С. Мальцева, 2018. С. 205-209.
 6. Гукова, А. В. Роль финансовой безопасности предприятия в системе его экономической безопасности / А. В. Гукова, И. Д. Аникина// Образование и общество. 2006. №3. С. 98-102.
 7. Чібісова І. В. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства / І. В. Чібісова, Є. М. Івашина. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2011_31/Chibis.pdf.
 8. Козак Л. С. Концептуальні та методичні засади формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства / Л. С. Козак, І. В.Багровецька // Економіка і управління. 2008. №13. С.97-101.
 9. Пономаренко О. Е. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємств / О. Е. Пономаренко. Економіка розвитку. 2010. №1 (53) С. 77–80.
 10. Горячева К. С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки / К. С. Горячева // Економіст. 2003. № 8. С. 65–67.
 11. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова, [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін]. Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. 295 с.
 12. Журавка О. С. Теоретичні аспекти формування системи фінансової безпеки підприємства / О. С. Журавка, Є. К. Бондаренко // Інноваційна економіка. 2012. № 4. С.234-237.
 13. Бердар М. Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва / М. Бердар // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. 2011. № 124/125. С. 73-76.
 14. Кудрицька Ж. В. Cистема управління фінансовою безпекою підприємства. / Ж.В.Кудрицька // Ефективна економіка. 2012. №1. Режим доступу до журналу:. http://www.economy.nayka.com.ua.
 15. Бендиков М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия / М. А. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. № 2. С. 17-30.
 16. Судоплатов А. П. Безопасность предпринимательской деятельности: Практическое пособие / А. П. Судоплатов, С.В. Лекарев. М.: ОЛМА-Пресс, 2011. 384 с.
 17. Горячева К. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємства / К. С. Горячева // Актуальні проблеми економіки. 2003. № 9. С. 43-49.
 18. Горячева К. С. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства / К. С. Горячева // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 10. Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС, 2004. С. 288-295.
 19. Бородіна, О. О. Оцінка економічної безпеки підприємства / О. О. Бородіна // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць: В 3 т. Т. 1. Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. Вип. 183. – С. 33-41.
 20. Гукова А. В., Аникина И. Д. Индикаторы финансовой безопасности предприятия // Финансовая безопасность Москва, 2007. С. 49-52.
 21. Харьковская Л. В. Управление финансовой безопасностью предприятия / Л. В. Харьковская, М. Б. Харьковский // Синергия. 2017. № 4. С 51-57.