АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ «НОН-ЛАЙФ» СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Пахненко О.М.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

 

Журавка О.С.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

 

Подгорна В.О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Сухомлин А.А.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 88-94

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-11

Анотація:

В статті досліджено практичні аспекти формування конкурентного середовища на ринку «нон-лайф» страхування України та проведено аналіз конкурентоспроможності і основних фінансових показників діяльності провідних страхових компаній. На основі аналізу показників концентрації ринку «нон-лайф» страхування встановлено, що на цьому ринку немає однозначного лідера, рівень концентрації ринку є незначним. Ґрунтуючись на аналізі лідерів ринку страхування іншого, ніж страхування життя, за обсягом валових страхових премій в цілому та за основними видами страхування (КАСКО, ОСЦПВ, страхування майна, страхування вогневих ризиків, страхування вантажів та багажу, медичне страхування) встановлено, що лідерство страхових компаній на ринку не означає їх лідерство за усіма видами «нон-лайф» страхування; деякі страхові компанії спеціалізуються на окремих видах страхування та займають провідні позиції лише на визначених сегментах страхового ринку. Для надання узагальненої оцінки рівня конкурентоспроможності окремих страхових компаній на ринку «нон-лайф» страхування було обрано наступні показники: обсяг валових страхових премій, валових страхових виплат, страхових резервів та розмір власного капіталу. З метою більш об’єктивного оцінювання розміру частки ринку окремої страхової компанії запропоновано розраховувати усереднений показник питомої ваги страхової компанії. Проведені розрахунки дозволили виявити лідерів ринку «нон-лайф» страхування у 2018 році та дослідити динаміку зміни їх конкурентних позиції протягом 2016-2018 років. Для трьох страхових компаній, що визначені лідерами ринку України у 2018 році (страхові компанії «Уніка», «АХА Страхування» та «PZU Україна») проведено аналіз основних показників фінансового стану, а саме коефіцієнтів рентабельності страхових послуг, рентабельності продажів, рентабельності активів, рентабельності власного капіталу, загальної ліквідності, абсолютної ліквідності та автономії. Встановлено, що усі аналізовані страхові компанії є прибутковими і мають високі значення показника рентабельності страхових послуг, проте серед трьох провідних страхових компаній України найефективнішою у 2018 році була діяльність страхової компанії «PZU Україна», а найменш рентабельною – страхової компанії «Уніка».

Ключові слова: 
конкурентоспроможність, страхова компанія, концентрація ринку, частка ринку, конкуренція.

Посилання:

 1. Бондаренко В. М. Конкурентна стратегія страхових компаній на ринку фінансових послуг. Науковий вісник Полісся. 2015. № 3. С. 19-27
 2. Журавка О.С., Васильчук А. Ю. Аналіз сучасного стану страхового ринку України. Ефективна економіка. 2017. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5493 (дата звернення 05.03.2019).
 3. Кравчук Г.В. Концептуалізація базових понять конкуренції та конкурентоспроможності страхових компаній. Вісник Української академії банківської справи. 2011. № 1 (30). С. 97-101.
 4. Нечипорук Л.В. Страховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації: Монографія. Харків: Право, 2010. 280 с.
 5. Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / [Козьменко О.В., Козьменко С.М., Васильєва Т.А. та ін.; кер.авт.колективу д.е.н., проф. О.В. Козьменко]. Суми : Університетська книга, 2012. 317 с.
 6. Огляд страхового ринку. Консолідовані звітні дані. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Konsolidovani-zvitni-dani.html (дата звернення 05.03.2019).
 7. Пахненко О.М., Семеног А.Ю., Мілютіна М.О. Страховий ринок України та країн ЄС: порівняльний аналіз. Економіка та суспільство. №12. С. 612-617. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/101.pdf (дата звернення 05.03.2019).
 8. Підсумки діяльності страхових компаній за 2016 рік. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/sk_%202016.pdf (дата звернення 05.03.2019).
 9. Підсумки діяльності страхових компаній за 2017 рік. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017_rik/sk_%202017.pdf (дата звернення 05.03.2019).
 10. Підсумки діяльності страхових компаній за 2018 рік. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2018_rik/2018/sk_%202018.pdf (дата звернення 05.03.2019).
 11. Рейтинг страховых компаний Украины. Фориншурер страхование. URL: https://forinsurer.com/ratings/nonlife (дата звернення 05.03.2019).
 12. Страхова компанія УНІКА. Офіційний сайт. URL: https://uniqa.ua/ua/ (дата звернення 05.03.2019).
 13. Страхова компанія АХА Страхування. Офіційний сайт. URL: https://axa.com.ua/ (дата звернення 05.03.2019).
 14. Страхова компанія PZU Україна. Офіційний сайт. URL: https://www.pzu.com.ua/ (дата звернення 05.03.2019).
 15. Страхування: Підручник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Р.В. Пікус та ін.; За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2008. 1019 с.
 16. Шірінян Л., Шірінян А. Конкурентоспроможність страхового ринку України в сучасних умовах. Економіка України. 2011. №7. С. 37–48.