ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автори:

Губарєва І.О.

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України,
м. Харків, Україна

 


Сторінки: 104-110

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-13

Анотація:

Запропоновано обґрунтовувати напрями державного регулювання соціального сектору національної економіки із використанням методичного підходу до оцінювання рівня розвитку соціального сектору національної економіки, який передбачає на основі інтегральної оцінки (яка поєднує національний та регіональний рівень, включає наступні компоненти: доходи/витрати, демографія, макроекономіка, бюджет, зайнятість) визначити рівень розвитку соціального сектору національної економіки з подальшою ідентифікацією проблемного поля за певними складовими. Послідовність оцінки рівня розвитку соціального сектору національної економіки включає такі етапи: формування компонент та системи показників для оцінки рівня розвитку соціального сектору національної економіки; інтегральна оцінка рівня розвитку соціального сектору на регіональному та національному рівнях; ідентифікація проблемного поля державного регулювання соціального сектору країни.

Ключові слова: 

державне регулювання, соціальний сектор, національна економіка, інтегральний показник.

Посилання:

 1. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макарова ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – К., 2015. – 244 с.
 2. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки (колективна монографія) / [Лібанова Е.М., Макарова О.В., Курило І.О. та ін.]; за заг. ред. Е.М.Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012. – 320 с.
 3. Лопушняк  Г.  С. Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України монографія /  Г.  С.  Лопушняк. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. –  372 с.
 4. Соціальна політика в регіонах України : монографія / Хаустова В. Є., Омельченко О. І. – Х. : ВД «Інжек», 2012. – 428 с.
 5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 6. Human Development Report 2016 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2016-human-development-everyone
 7. Індекс щаслива планета (The Happy Planet Index) [Електронний ресурс] / The New Economics Foundation. – Режим доступу: http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/The_Happy_Planet_Index_1.pdf
 8. The World's Happiest Countries [Електронний ресурс] / Gallup International . – Режим доступу: http://www.wingia.com
 9. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України. Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ndc-ipr.org/media/posts/presentations/_ЕкспресАналіз_Моніторинг_СЕР_Регіон_12м2017_2_2018.04.01.pdf
 10. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2017 рік. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/Reytingova-otsinka-za-sichen-gruden-2017-roku-prezentatsiyni-materiali1.pdf
 11. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. – К.: Видав. група BHV, 2007. – 544 с.
 12. Киричок Т.Ю. Алгоритм розв’язання багатокритеріальної задачі вибору показника зношування банкнот за допомогою функції корисності // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2013. – № 1. – С. 68 – 75.
 13. Соболева Е.В. Модификации критериев обобщенной полезности в задачах идентификации многокритериального выбора // Системні дослідження та інформ. технології. – – № 3. – С. 58-65.
 14. Горбатов В. М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса .Х. : ИД «ИНЖЭК», 2006. – 591 с.
 15. Бородич С. А. Вводный курс эконометрики. Минск: БГУ, 2000. – 350 с.
 16. Метод Фибоначчи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://math. semestr.ru/optim/fibonacci.php.