ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РЕФОРМИ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

Автори:

Жеребило І.В.

Львівський навчально-науковий інститут, ДВНЗ «Університет банківської справи»,
м. Львів, Україна

zherebіlo@gmail.com


Сторінки: 138-143

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-19

Анотація:

У статті проаналізовано інституційно-правові основи освітньої реформи в Україні. Охарактеризовано рамкові закони, спрямовані на регулювання системи освіти. Розкрито ключові орієнтири реформування сфери освіти і науки. Наголошено на особливостях реалізації даної реформи у вітчизняних реаліях та її тісному взаємозв’язку із формуванням спроможного первинного інституту місцевого самоврядування, здатного забезпечити ефективне управління територією громади, в тому числі і єдиним освітньо-культутним простором. Систематизовано розподіл повноважень щодо надання освітніх послуг населенню між різними рівнями влади.

Ключові слова: 
освіта, публічні фінанси, децентралізація, інституційне забезпечення.

Посилання:

  1. Актуальні питання реформування освіти в Україні : монографія / за ред. С. Л. Лондара ; ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2018. 246 с.
  2. Прокопенко І. Ф., & Мельникова О.В. (2017). Вища освіта як чинник економічного зростання України: сучасний стан та перспективи розвитку Зб. наук. праць Харків.пед.ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Економіка, 17, 5–14.
  3. Затонацька Т. Зарубіжний досвід фінансування розвитку освіти: перспективи застосування в Україні. Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка, 2012, 139, 36–39.
  4. План законодавчого забезпечення реформ в Україні. Постанова ВРУ від 4 червня 2015 р. № 509-VIII. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-19.
  5. Про освіту. Закон України № 2145-VIII від 5.09.2017 р. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
  6. Календар реформи освіти і науки. Міністерство освіти і науки України. Презентаційні матеріали. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/kalendar-reformi-osviti-i-nauki.pdf.
  7. Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» ; за ред. С. Л. Шульц. Львів, 2018. 140 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
  8. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України №280/97-ВР від 21 травня 1997 року. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.