ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ – СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ

Автори:

Благун І.І.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ, Україна

 


Сторінки: 13-20

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-2

Анотація:

У статті представлено сучасний погляд на розуміння поняття «фінансовий ринок», оскільки розвиток фінансових технологій поступово впливає на зміну парадигми його функціонування, відбувається поява нових фінансових інститутів, інститутів інфраструктури ринку, фінансових інструментів, а також розвиток форм альтернативного фінансування. На основі проведеної систематизації визначено, що термін «фінансовий ринок» в сучасній науковій літературі розглядається з трьох позицій, по-перше як механізм розподілу фінансових ресурсів, по-друге, як систему економічних відносин, по-третє як сукупність ринків та інститутів. В результаті проведення дослідження на відміну від розповсюдженої думки, що ринок фінансових послуг та фінансовий ринок є два самостійних ринки, в роботі обґрунтовано, що ринок фінансових послуг є частинною фінансового ринку, оскільки саме через надання фінансових послуг відбувається формування фінансових інструментів. Фінансовий ринок та ринок фінансових послуг мають спільних суб’єктів – фінансових посередників (банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди, тощо), але водночас об’єкти цих двох ринків є різними, для фінансового ринку – це фінансові інструменти, а для ринку фінансових послуг – послуги. Через процес надання фінансових послуг фінансові посередники забезпечують виконання базової функції фінансового ринку, яка полягає в перерозподілі фінансових ресурсів в економіці, тим самим створюючи фінансові активи, зобов’язання, тощо, що є базою для формування фінансових інструментів. Враховуючи вплив фінтех на розвиток фінансового ринку в роботі запропоновано його авторське визначення як системи фінансових інститутів (суб’єкти ринку), які створюють умови для здійснення операцій з фінансовими інструментами економічних агентів (об’єкти ринку) з використанням відповідної інфраструктури та фінансових технологій. Метою функціонування фінансового ринку визначено трансферт потоків фінансових ресурсів в економіці на національному, субнаціональному та світовому рівнях, адекватна оцінка фінансових ризиків, та здатність до поглинання екзогенних та ендогенних шоків.

Ключові слова: 
фінтех, фінансові інструменти, фінансові інститути, ринок фінансових послуг,фінансова система, фінансові послуги.

Посилання:

 1. Рязанова Н.С. Финансовый рынок как экономическая категория: ее характерные черты, общественное назначение и функции в современном информационном обществе. Проблеми економіки. 2015. 1. С. 299-312.
 2. Михалчинець Г.Т. Інфраструктура фінансового ринку України: основні тенденції розвитку. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2018. 2 (10). С. 28-34.
 3. Клименко О.В. Теоретичне визначення сутності й структури фінансового ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2013. 19. С. 42-45.
 4. Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.В. Онишко, Ірпінь, Вид-во Національного університету ДПС України. 2016. 452 с.
 5. Коваленко Ю.М. Інституціоналізація фінансового сектору економіки : монографія. Ірпінь, НУДПСУ. 2013. 608 c.
 6. Школьник І.О. Стратегія розвитку фінансового ринку України [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.00.08; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". Суми, 2008. - 440 арк.
 7. Евлахова Ю. С. Понятие финансового рынка с позиций современной теории финансов. Финансовый журнал. 2011. № 3. С. 81-92.
 8. Кузнєцова Л. В. Теоретико-методологічні засади фінансової діяльності банку: монографія Видавництво «Атлант», 2009. – 324 с.
 9. Корнєєв В. В. Управління кредитними та інвестиційними потоками капіталу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.04.01. К., 2004. 42 с.
 10. Квасницька Р.С. Формування та використання інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку України. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.08. Київ, 2016. 605 с.
 11. Allen F., Gu X., Kowalevski O. Financial Structure, Economic Grows and Development. Working paper series. IÉSEG School of Management. 2017-ACF-04. 70 p.
 12. Bats J., Houben A. Bank-based and market-based financing: implications for systemic risk. DNB Working Paper. 2017. 577. 27 p.
 13. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Pearson, 2015, 704 p.
 14. Hartmann P., Maddaloni A., Manganelli S. The euro area financial system: structure, integration and policy initiatives. Oxford Review of Economic Policy. 2003. № 19 (1). P. 180-213.
 15. Howells P., Bain K. The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text. Financial Times, Prentice Hall, 2008, 656 p.
 16. Schinasi G. J. Preserving Financial Stability. International Monetary Fund. Economic Issues. 2005. 36. 30 p.
 17. Mnuchin S.T., Phillips C.S. A Financial System That Creates Economic Opportunity. Capital markets. U.S. Department of the Treasury. 2017. 232 p.
 18. Darškuvienė V. Financial Markets. Vytautas Magnus University. 2010. 140 p.
 19. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2008. 225 с.
 20. Караваева Е.В. Рынок финансовых услуг и его место в структуре финансового рынка. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. С. 122-127.
 21. Матковская Я.С. Новый взгляд на природу финансовых рынков: преамбула инновационного подхода. Финансы и кредит. 2014. 10 (586). С. 2-10.
 22. Никитина Т.В., Репета-Турсунова А.В. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Уч. Пособие. СПб. Изд-во СПбГЭУ, 2014. 115 с.
 23. Татарин Н.Б., Чоп Т.І. Проблеми фінансового ринку України та шляхи їх подолання. Економіка і суспільство. 2018. 19. С. 1169-1174.
 24. Bailey R. E. The Economics of Financial Markets. Cambridge University Press, 2014. 514 p.
 25. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» : Наказ Міністерства фінансів від 30.11.2001. № 559. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01
 26. Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти». URL : https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/ IFRS_9_Ukrainian-compressed.pdf
 27. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006. № 3480-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
 28. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14/ed20190207
 29. Голуб С.М. Тенденції та особливості розвитку фінансових ринків світу та України. Наукові праці НДФІ. 2016. 1 (74). С. 126-136.
 30. Онікієнко О.В., Пєрєдєрієва С.О. Сутність фінансового ринку, його роль у фінансовій системі та перспективи розвитку. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2014. 8 (215). С. 127-134.
 31. Дубина М.В. Дослідження особливостей взаємозв’язку фінансового ринку та ринку фінансових послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2016. 18. С. 21-26.