МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПОДАТКОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ РЕФОРМ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автори:

Мареха С.І.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

 

Миргородська В.С.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 36-45

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-5

Анотація:

У статті обґрунтовано необхідність впровадження країнами Європейського Союзу системних та результативних податкових еко-реформ у контексті економічного розвитку, орієнтованого на ресурсоефективність. Оцінка результативності та економічної ефективності реформ відбувається по відношенню до основних чотирьох груп екологічних податків: податків на енергію, податків на забруднення, ресурсних податків та податків на транспорт. Об’єктом аналізу виступає макроекологічна політика країн Європейського Союзу. У статті досліджується вплив макроекономічних факторів на екологічні податки в цілому по країнах ЄС з використанням інструментарію кореляційного аналізу. Для аналізу обрано чотири групи макроекономічних параметрів: внутрішні макроекономічні чинники (номінальний ВВП, реальний ВВП, інфляція, стадія ділового циклу, дефіцит бюджету, рівень споживання енергїі); зовнішні макроекономічні чинники (державний борг, експорт, прямі іноземні інвестиції); інституціональні макропараметри ( екологічна культура, тінізація економіки, довіра до влади) та фіскальні макропараметри (податкова культура і фіскальна свобода). Наведено економічну інтерпретацію отриманих корелятів. На основі кореляційного аналізу виявлено фактори-стимулятори та фактори-дестимулятори  податкових екологічних реформ в цілому по країнах ЄС. Встановлено, що чинниками, які позитивно впливають на податкові екологічні реформи, виступає переважна більшість досліджуваних факторів. Формування показників результативності податкових екологічних реформ відбувається стосовно шістьох країн Співтовариства. Зокрема, аналіз поширюється на трьох економічних лідерів (Німеччину, Великобританію та Францію) та трьох передових країн ЄС в області стягнення екологічних податків (Латвію, Грецію та Словенію). У статті сформовані підходи до удосконалення оцінки результативності податкових екологічних реформ на основі врахування фіскальної (бюджетонаповнюючої) та відтворювальної (мультиплікативної) функцій екологічних податків. У зв’язку з цим для групи досліджуваних країн обчислено мультиплікатор та акселератор екологічних податків, а також коефіцієнт еластичності ВВП за екологічними податками. Запропоновано критерії економічної ефективності податкових еко-реформ.  

Ключові слова: 
екологічні податки, макроекономічний ефект, макроекологічна політика, мультиплікатор, акселератор, еластичність.

Посилання:

  1. Амоша О. До питання про оцінку рівня податків в Україні / О. Амоша, В. Вишневський // Економіка України. – 2007. – № 6. – С. 11–19. 
  2. Бублик М.І. Екологічні платежі у складі державної стратегії екологічної політики України // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 74–82.
  3. Environmental Taxation and EU Environmental Policies: EEA Report. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. – 87 pp.
  4. Europe 2020: A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/eu2020.
  5. Мареха І.С. Екологічний профіль культури природокористування у країнах Євросоюзу: порівняльний аналіз та висновки для економічної політики у сфері ресурсозбереження / І.С. Мареха, М.В. Іванченко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: Зб. наукових праць. – 2015. – Вип. 28. – Ч.1. – С. 143–146.
  6. Офіційний сайт статистики Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/eurostat.
  7. Синютка Н.Г. Фіскальні стимули реалізації державної енергетичної політики та реформування вищої школи / Н.Г. Синютка, М.Я. Яструбський // Бізнес-Інформ. – 2017. – № 7. – С. 214–219.
  8. Сідельникова Л.П. Напрями реформування екологічного оподаткування в Україні / Л.П. Сідельникова, Я.В. Якуша // Наукові записки. Серія «Економіка». – 2013. – Вип. 21. – С. 190–194.