АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автори:

Горета Л.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

 


Сторінки: 56-55

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-6

Анотація:

Розвитку та зміцненню вітчизняного промислового комплексу в цілому і окремих суб’єктів господарювання зокрема сприятиме орієнтація на виробництво конкурентоспроможної наукомісткої інтелектуальної продукції. Промислові підприємства повинні мати за мету випуск продукції, яка користуватиметься попитом як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках збуту, забезпечуючи значну частину валової доданої вартості та прибутку.

В статті проаналізовані основні показники розвитку промислової галузі України (індекс промислового виробництва, обсяг реалізованої промислової продукції, рентабельність операційної діяльності промислових підприємств, капітальні інвестиції промисловості, показники інноваційної діяльності у промисловості, частка промислових підприємств, які отримали прибуток, кількість промислових підприємств, кількість зайнятих працівників на промислових підприємствах). Аналіз основних показників розвитку та функціонування вітчизняних промислових підприємств визначає актуальність здійснення відповідної маркетингової політики. Маркетингова політика повинна бути частиною загальної політики промислових підприємств та передбачати розробку заходів, направлених на модернізацію ринкової та продуктової стратегій. При розробці заходів маркетингової стратегічної діяльності вітчизняних промислових підприємств враховувались: наявний потенціал вітчизняних підприємств на ринку промислової продукції України та їх стратегічні можливості.

 За результатами проведеного аналізу сформований комплекс пріоритетних завдань, направлених на ефективний розвиток вітчизняної промисловості, визначені основні складові маркетингової стратегічної діяльності промислових підприємств та сформульовані перспективи подальших досліджень.

Ключові слова: 
машинобудування, конкурентоспроможність, маркетингова стратегічна діяльність, промислове підприємство.

Посилання:

 1. Горета Л.В. Визначення конкурентних позицій машинобудівних підприємств Сумської області на вітчизняному ринку промислового насособудування / Л.В. Горета // Науково-виробничий журнал з економіки «Бізнес-навігатор». – Херсон: ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права». – 2018. –  Вип. 2-1 (45) – С. 119-124.
 2. Пухальська Н.О., Гончаренко Л.М. Сучасний стан інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств / Н.О. Пухальська, Л.М. Гончаренко // Науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2018. – Вип. 20 – С. 113-118.
 3. Мартиненко Н.Ю. Тенденції розвитку промислових підприємств України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н.Ю. Мартиненко // Ефективна економіка. – 2016. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_1_15.
 4. Яковлев В.І. Тенденції розвитку машинобудівної галузі України / В.І. Яковлев // Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2018. – Вип. 31 – С. 31-36.
 5. Жарик Є.А. Тенденції розвитку машинобудування Запорізької області за 2012-2017 роки / Є.А. Жарик // Науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2018. – Вип. 21 – С. 90-95.
 6. Шандова Н.В. Випереджальний аналіз факторів ризику розвитку промислових підприємств / Н.В. Шандова // «Маркетинг і менеджмент інновацій». – Суми: Сумський державний університет. – 2018. – № 1 – С. 317-326.
 7. Ватченко О.Б., Свистун К.О. Аналіз розвитку промисловості України в умовах трансформаційних змін / О.Б. Ватченко, К.О. Свистун // «Економіка та держава». – Київ. – 2011. – № 9 – С. 28-30.
 8. Готра В.В., Споришко О. Формування комплексу стратегій маркетингу для групи підприємств кластеру легкої промисловості / В.В. Готра, О. Споришко // Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні : зб. ст. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (30 березня 2017 р., м. Київ). - Київ : КНУТД. – 2017. – С. 134-142.
 9. Окландер М., Замлинська О. Маркетингові стратегії зростання : класичний та новітній підходи / М. Окландер, О. Замлинська // «Економіст». – 2013. – № 3 – С. 20-24.
 10. Левченко К.А. Маркетингова стратегія підприємства на ринку промислових товарів України: порядок формування та стратегічні ризики / К.А. Левченко // «Економіка та держава». – Київ. – 2018. – №  3 – С. 113-117.
 11. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/.
 12. Сайт інформаційного агентства УНІАН [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.unian.ua/society/10468755-federaciya-robotodavciv-ukrajini-b-ye-trivogu-cherez-vidtik-profesiynih-kadriv.html.