АНАЛІЗ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Автори:

Жукова Т.А.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

 

Ганус І.С.

Компанія ТОВ «Грант Торнтон Легіс»,
м. Київ, Україна

Плікус І.Й.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 63-69

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-8

Анотація:

Проведений аналіз ринку аудиторських послуг наочно демонструє суттєве коливання кількості та вартості послуг у різних регіонах, яке залежить у більшості випадків від концентрації промислових підприємств, платоспроможності самих замовників аудиту та їхнього розуміння вартості та якості аудиторських послуг. У статті розглядаються такі проблеми діяльності аудиторських фірм та аудиторів, як входження на ринок професійних послуг, якість таких послуг, ціноутворення на послуги з аудит. Наведено аналіз ринку аудиторських послуг, який  демонструє суттєве коливання кількості і вартості послуг у різних регіонах, яке залежить у більшості випадків від платоспроможності замовників аудиту, концентрації промислових підприємств та якості наданих аудиторських послуг. Проведений аналіз результатів аудиторської діяльності та стану ринку аудиторських послуг свідчить, про те, що аудиторський ринок потерпає від змін, які відбуваються в країні, який свідчить, що аудиторський ринок функціонує і трансформується внаслідок дії низки факторів, зокрема: кризові явища у суспільстві; посилення вимог до аудиторської професії з боку регуляторів; недосконалість законодавчої бази; відсутність довіри користувачів до якості і достовірності аудиторських послуг; відсутність механізму формування цін на аудиторські послуги; відсутність покарань за недостовірну інформацію у звітах аудиторів; недостатня кількість висококваліфікованих аудиторів; зниження платоспроможності замовників аудиту. З’ясовано, що одночасно зі зменшенням кількості суб’єктів аудиторської діяльності в Реєстрі аудиторських фірм спостерігається тенденція до збільшення обсягу наданих послуг. Обґрунтовано, що для підвищення цінності аудиту, впровадження та функціонування системи забезпечення якості аудиторських послуг, удосконалення професійних знань практикуючих бухгалтерів, зростання ринку аудиторських послуг та забезпечення визнання важливої ролі аудиторської професії в нашому суспільстві необхідні постійний моніторинг та розробка рішень щодо питань, пов’язаних із функціонуванням системи аудиту в Україні.

Ключові слова: 
аудит, ринок, конкуренція, якість аудиту, вартість аудиторських послуг, суб’єкти аудиторської діяльності.

Посилання:

  1. Головач В. В. Філософія аудиту та його сутність / В. В. Головач // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – 2013. – Вип. 1(22) – С. 73–89.
  2. Шевчук О. Аудит в України – проблеми та перспективи розвитку / О. Шевчук, Н. Здирко // Економічний а аналіз: збірник наукових праць, 2010. – Вип. 6. – С. 530–532.
  3. Кожушко О. В. Сутність та економічний зміст аудиторських послуг/ О. В. Кожушко // Збірник наукових праць Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Глобальні та національні проблеми економіки – 2016. – Випуск 3. – С. 883–888.
  4. Ільїн В. Ю. Інноваційні аспекти розвитку аудиту в Україні / В. Ю. Ільїн // Інноваційна економіка. – 2010. – № 16. – С. 83–86.
  5. Шалімова Н. С. Якість аудиту як ключовий критерій оцінки його результативності в системі соціально‑економічних відносин / Н. С. Шалімова // Бізнесінформ. – 2015. – № 4. – С. 335–340.
  6. Гончарук В. В. Аудит в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / В. В. Гончарук // Управління розвитком. – 2013. – № 7 (128). – С. 127–128.
  7. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2018 р. № 2258‑VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258‑19
  8. Директива 2006/43/ЄС (зі змінами) від 17.05.2006 р. № 2006/43/ЄС. – Офіційний журнал Європейського Союзу. – 2006. – L 112. – 32 c.
  9. Звіти Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.apu.com.ua/zvit‑do‑kmu