СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Автори:

Мордань Є.Ю.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

 

Соломаха А.О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 70-79

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.2-9

Анотація:

Стаття присвячена узагальненню теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління дебіторською заборгованістю у період жорсткої конкуренції та інтенсивного розвитку боргових відносин між підприємствами. З метою побудови ефективної системи детально вивчено об’єкт управління – дебіторську заборгованість. Виокремлено підходи щодо розуміння сутності дебіторської заборгованості та сформоване авторське його визначення. Здійснено групування дебіторської заборгованості за різними класифікаційними ознаками, що має насамперед практичне значення, дозволяючи побудувати чітку систему обліку та аналізу наявності та руху дебіторської заборгованості та сформувати ефективну систему їх управління за окремими видами. Визначено причини об’єктивної необхідності формування дебіторської заборгованості як певної форми існування оборотного капіталу.

Здійснено ґрунтовний аналіз наявних у науковій літературі трактувань поняття «управління дебіторською заборгованістю». Проведені дослідження дали можливість сформувати цілісну систему управління дебіторською заборгованістю, яка базується на взаємодії цільової, організаційно-структурної, управлінської та інформаційної підсистем. Надана характеристика кожній підсистемі та елементам, що входять до її складу. Конкретизовано суб’єктів та об’єктів управління, розглянуто їх взаємодію, окреслено цілі та завдання. Визначено, що функціями системи управління є аналіз, планування, регулювання та контроль, принципами на яких вона будується є безперервність, періодичність, послідовність, автономність, обачність та повне висвітлення, а методами управління є психологічні, економічні, юридичні та альтернативні інструменти. Реалізація системи управління дебіторською заборгованістю передбачає здійснення ряду послідовних заходів у вигляді певних етапів, які розглянуті в роботі, що спрямовані на зниження рівня ризику виникнення простроченої або безнадійної дебіторської заборгованості.

Ключові слова: 
дебіторська заборгованість, управління дебіторською заборгованістю, система управління, дебіторська заборгованість підприємства.

Посилання:

 1. Бєлозерцев В. Щодо товарного кредиту та дебіторської заборгованості на підприємстві / В. Бєлозерцев // Економіст. – 2009. – №11. – С. 23–28.
 2. Білик М. Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємства / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2003.– №12. – С. 24–36.
 3. Бланк І. О. Управління фінансами підприємств / І. О. Бланк, Г. В. Ситник. – К. : КНТЕУ, 2006. –
  780 с.
 4. Боді Зві Фінанси / Боді Зві, Мертон Роберт//. – М. : Видавн. Дім «Вільямс», 2000. – 592 с.
 5. Ван Хорн Дж., Дж. М. Вахович Основы финансового менеджмента : 12-е издание. – М. : Вильямс, 2008. – 1232 с.
 6. Гуня В. О. Удосконалення класифікації дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності підприємств / В. О. Гуня // Економічний простір. – 2014. – № 19. – С. 124–131.
 7. Дубровська Є. В. Дослідження сутності поняття «дебіторська заборгованість» / Є. В. Дубровська // Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. – 2009. – № 2. – С. 202–205.
 8. Зудина Н. Ю. Анализ и регулирование дебиторской задолженности в коммерческой организации: автореф. дис. на соиск. учен степ. к.э.н. / Н. Ю. Зудина – М. : ФГОУ, 2009. – 26 с.
 9. Касич А. О. Відмінності встановлення фінансового результату в бухгалтерському та податковому обліку / А. О. Касич, І. В. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2(116). – С. 185–191.
 10. Касич А. О. Еволюція наукових підходів до формування облікової політики підприємства /
  А. О. Касич, О. В. Онищенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2013. – Вип. 1/2013 (78). – С. 172–181.
 11. Кірейцев Г. Г. Фінансова звітність підприємств та її аналіз / Г. Г. Кірейцев. – К. : ЦУЛ, 2002. – 452 с.
 12. Лищенко О. Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства / О. Г. Лищенко, І. С. Середа // Вісник Запорізького державної інженерної академії. – 2008. – № 4. – С. 34
 13. Лігоненко Л. О. Управління дебіторською заборгованістю підприємства / Л. О. Лігоненко, Н. М. Новикова. – К. : КНТЕУ, 2005. – 276 с.
 14. Лучков О. І. Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості / О. І. Лучков // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 1. – С. 22–26.
 15. Мараховська Т. М. Управління дебіторською заборгованістю підприємств / Т. М. Мараховська,
  О. С. Любенко // Вісник Вінницького національного аграрного університету. – 2009. – № 4. – С. 34
 16. Момот Т. В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Т. В. Момот, В. О. Безугла, Ю. О. Тараруєв.
  К. : Цент учбової літератури. – 2011. – 712 с.
 17. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 № 73 [Електронний ресурс] / Мінфін України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. – Назва з екрана.
 18. Нашкерська М. М. Управління дебіторською заборгованістю у структурі оборотного капіталу підприємства / М. М. Нашкерська // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2009. – № 4. – С. 136–140
 19. Новицька Н. В. «Теоретичні аспекти понять «дебіторська заборгованість» і «кредиторська заборгованість» / Н. В. Новицька // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – С. 286-290.
 20. Пеняк Ю. С. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємств / Ю. С. Пеняк,
  І. В. Данильчук // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 24. – С. 229–235.
 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів № 237 від 08.10.1999 р. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
 22. Райсберг Б. А. Сучасний економічний словник: словник / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовський,
  Е. Б. Стародубцева. – М. : ИНФРА-М. – 2008. – 512 с.
 23. Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ / Д. Стоун, К. Хітчинг; пер. с англ.
  Ю. А. Огибин, Г. Ю. Огибин. – М. : АОЗТ «Литера плюс». Английское издание Derek Stone and Claude Hitching 1993. – 1998. – 302 с.
 24. Фісуненко П. А. Покращення управління дебіторською заборгованістю сучасних підприємств /
  П. А. Фісуненко, С. В. Літовченко // Економічний простір. – 2013. – № 75. – С. 250–262.
 25. Юджин Ф. Бригхэм Финансовый менеджмент / Юджин Ф. Бригхэм, Майкл С. Эрхардт. – 10-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 960 с.
 26. Ямненко Г. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства / Г. Ямненко // Траектория науки. – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 5.1-5.7.