ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автори:

Гордієнко В.П.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
v.hordiienko@crkp.sumdu.edu.ua

Оніщенко М.Л.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
m.honcharova@uabs.sumdu.edu.ua

Мальонкіна І С.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
malonkina@gmail.com


Сторінки: 83-89

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.3-11

Анотація:
Стаття присвячена актуальним питанням реформування органів місцевого самоврядування. Доведено, що  децентралізація публічної влади є механізмом, що забезпечує сталий розвиток регіонів держави на основі законодавчо-регламентованих процесів передачі частини функцій, повноважень та бюджетів центральних органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування. Проаналізовано особливості процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування в Україні і виокремлено позитивні тенденції здійснення зазначеної реформи та проблемні питання, основними з яких є: неузгодженість місцевої політики щодо соціально-економічного розвитку з реальними інтересами територіальних громад; відсутність солідарної відповідальності за розвиток території; неузгодженість секторальної децентралізації з реальними інтересами територіальних громад; врегулювання права власності територіальної громади на майно тощо. Розглянуто класичні моделі організації місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади у зарубіжних державах, а саме: англосаксонську, континентальну та змішану. Досліджено розвиток принципів децентралізації публічної влади у Польщі. Доведено, що саме ця реформа сприяла формуванню приватної власності у державі, розвитку демократії, створенню ефективних політичних інститутів, збільшенню ресурсної бази органів місцевого самоврядування, захисту індивідуальних прав, становленні громадянської та політичної свободи. Визначено основні умови реалізації реформи децентралізації публічної влади такі як: консолідація політичних сил у здійсненні реформи; перманентність у розробці програм соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць; суспільна підтримка та контроль за здійсненням реформи.

Ключові слова: 
децентралізація, органи місцевого самоврядування, реформа, зарубіжний досвід децентралізації публічної влади, адміністративно-територіальний устрій.

Посилання:

 1. Аналітична записка щодо аналізу процесу децентралізації в Україні та Польщі  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dialog.lviv.ua/wp-content/uploads/2017/10/ Porivnyalniy-analiz-protsesu-detsentralizatsiyi-Ukrayini-ta-Polshhi.pdf.
 2. Ганущак Ю. Реформа територіальної організації влади / [Ю. Ганущак – К.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні - DESPRO». – К.: ТОВ «Софія-А». – 2013. – 160 с.
 3. Гладка. Т.І. Децентралізація влади в Україні як засіб посилення демократії та підвищення її стабільності. [Електронний ресурс] / Т.І. Гладка // Державне управління: 31 удосконалення та розвиток. – 2015. – № 12. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=937.
 4. Данилишин Б. Як децентралізувати управління в Україні [Електронний ресурс] /Б.Данилишин // Економічна правда. – 2015. – Режим доступу:http://www.epravda.com.ua/ columns/2015/07/13/550472/.
 5. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О. М., Заверуха І. Б., Школик А.М. та ін.]; Центр політико правових реформ. – К.,Москаленко О. М., 2012.  – 212 с.
 6. Жулавський А.Ю. Децентралізація як фактор реалізації регіональної політики / А.Ю. Жулавський, В.П. Гордієнко // Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх обєднань: Монографія / За ред. Л.М. Савчук. ­– Дніпро: Пороги, 2018. – С. 24-35.
 7. Звіт щодо муніципальних об‘єднань та його можливого впливу на вищі рівні самоврядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/CELGR_2017_4.pdf.
 8. 8.       Моніторинг запровадження децентралізації в Україні - 2014-2019 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agropolit.com/spetsproekty/510-monitoring-zaprovadjennya-detsentralizatsiyi-v-ukrayini--2014-2018-roki.
 9. Наконечний В.В. Основні світові моделі місцевого самоврядування: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / В. В. Наконечний – Режим доступу до ресурсу: http://www.kbuapa. kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-1/doc/5/03.pdf.
 10. Основи децентралізації влади: методичні рекомендації / Д.О. Лукін, В.П. Гордієнко, Г.О. Мірошниченко та ін.; За ред Д.А. Лукіна. – Суми: ГО «Рада молодих вчених», 2015. – 144 с.
 11. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України №5/2015 від 12.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/ 2015.
 12. Filippetti, А.&Sacchi А. Varieties of decentralization, institutional complementarities, and economic growth: evidence in OECD countries. – 54 Conferenza SIE, 24-26 ottobre 2013 Università di Bologna.
 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – 1997. – №78 – Poz. 483/ – S. 2413-2470.
 14. Musgrave R.A. Thetheory ofpublic finance, NY. – McGrawHillHardcover, 1959. – 628 p.
 15. Oates W. E. On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization [Електронний ресурс] / IFIR Working Paper Series, 2006. – №05. – Режим доступу: http://www.ifigr.org/publication/ ifir_working_papers/IFIR-WP. – 2006-05.pdf.
 16. Tiebout C. A. Pure Theoryof Local Expenditures // The Journalof Political Economy.Т. 64, 1956. – № 5. – pp. 416-424.
 17. Wiktorowska A. Prawne determinante samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjne. – Warszawa: LIBER, 2012. – S. 49.