ЛОГІКО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ПРИ ФОРМУВАННІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ

Автори:

Траченко Л.А.

Одеський національний економічний університет,
м. Одеса, Україна
auditor.kandidat@ukr.net


Сторінки: 16-26

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.3-2

Анотація:
У статті акцентовано увагу на тому, що в умовах сучасних ринкових відносин, інтеграції України в європейський та світовий простір для вітчизняних підприємств, зокрема сфери інжинірингових послуг, ефективним засобом досягнення ключових цілей бізнесу та високих економічних показників діяльності є формування та сертифікація систем управління якістю у контексті вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Наголошено, що впровадження на підприємствах міжнародних стандартів стимулює підвищення їх конкурентоспроможності та розвиток інноваційного потенціалу. Доведено, що ухвалення рішення щодо формування системи управління якістю вищим керівництвом повинно бути стратегічно важливим напрямком діяльності підприємства, в основі якого – застосування ефективних методів, заходів, методології, інструментів управління якістю. Розкрито сутність логіко-структурного аналізу, аналітичної фази і фази планування та їх етапів. Розроблено практичний інструментарій застосування логіко-структурного аналізу при формуванні систем управління якістю підприємств сфери інжинірингу, зокрема: визначено контекст компанії (внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на діяльність) із застосуванням SWOT-аналізу; проведено аналіз зацікавлених сторін; побудовано дерево взаємопов'язаних проблем інжинірингового підприємства та дерево цілей; сформовано алгоритм визначення припущень і чинників ризику. Надано рекомендації щодо розробки логіко-структурної матриці, графіка дій, забезпечення ресурсами та контролю за виконанням плану заходів. Обґрунтовано, що застосування логіко-структурного аналізу при формуванні систем управління якістю, дозволить інжиніринговим підприємствам своєчасно досліджувати причинно-наслідкові зв’язки щодо виникнення проблем, зменшувати ризики, підвищувати ефективність використання ресурсів, досягати встановлених цілей та поліпшувати діяльність компаній загалом.

Ключові слова: 
логіко-структурний аналіз, системи управління якістю, стандарт ISO 9001:2015, контекст підприємства, SWOT-аналіз, аналіз стейкхолдерів, дерево проблем, дерево цілей, логіко-структурна матриця.

Посилання:
  1. Пособие Темпус. Целенаправленная разработка и менеджмент проектов. European Training Foundation – ITAD – European Commission: Электронный ресурс-2002. – Режим доступа: http://www.etf.eu.int.
  2. Готин С. В. Логико-структурный подход и его применение для анализа и планирования деятельности / С. В. Готин, В. П. Калоша. – М.: ООО «Вариант», 2007. – 118 с.
  3. Никитина Н. Ш. Методика проектирования системы менеджмента качества образования в вузе на основе логико-структурного подхода / Н. Ш. Никитина // Университетское управление: практика и анализ. – 2003. – № 2 (25). – С. 70 – 78.
  4. Планирование, Мониторинг, Отчетность. Комплект проектной документации. – М.: Представительство ЮНИСЕФ в РФ, 2004. – 277 с. 
  5. Павлик Н.П. Логіко-структурний аналіз проблеми якісної професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів // Освіта та педагогічна наука. – № 2 (151). – 2012. – С.69-74.
  6. Чемерис А. Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України. Практичний посібник / [Чемерис А.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К.: ТОВ «Софія-А». – 2012. – 80 с.
  7. Медянкина И.П., Бобров Л.К. Логико-структурный анализ проблем информационного обеспечения студентов в системе дистанционного образования // Научные записки НГУЭУ. Информационное обеспечение и учет. – 2009. – № 4. – Режим доступа: http://www.nsuem.ru/science/publications/science_notes/issue.php?ELEMENT_ID=3340
  8. Муранова Н. Логіко-структурний аналіз проблеми низького рівня фізико-математичних знань старшокласників / Н. Муранова // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. - 2013. - Вип. 4(1). - С. 67-72. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2013_4(1)__17 
  9. Позняков В. В. Логико-структурный подход в Управлении проектами: Электронный ресурс / В. В. Позняков. – Режим доступа: ITeam.ru.  10. Овчаренко О. І. Застосування логіко-структурного підходу в діяльності органів влади  /  О. І. Овчаренко // Теорія та практика державного управління. – Вип. 3 (46), 2014. – С. 80–87.