ПОХОДЖЕННЯ СПЕКУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ ТА ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ЇХ РОЛЬ В КРУГООБІГУ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ

Автори:

Бурденко І.М.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 46-52

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.3-6

Анотація:
Фінансовий капітал, що функціонує відособлено від реального капіталу, з порушенням стійких історико-економічних взаємозалежностей між ними, які проявляються при перерозподілі вартості, створеної за допомогою реального капіталу через фінансовий капітал, є фіктивним. Експерти вважають, що в світових фінансових потоках частка спекулятивного капіталу складає приблизно 85%, і лише 15% припадає на сектор реальної економіки В умовах глобалізації та розширення розриву між реальним і фінансовим капіталом, які впливають на стійкість і стабільність фінансової системи, на процес генерування фіктивного капіталу, особливо під час нестабільності і криз, першочергова роль відводиться спекулятивному капіталу та одній із форм його реалізації – похідні фінансові інструменти. Стрімкий розвиток похідних фінансових інструментів, в межах загальної фінансіалізації світового господарства, змінив, крім співвідношення спекулятивного та реального капіталу, також базові уявлення щодо традиційних фаз розвитку суспільства, поділу секторів економіки та видів капіталу, що їх обслуговує через фінансові ринки При цьому створення похідних фінансових інструментів передбачало більш глибоку мету – об'єктивізацію абстрактного ризику. Саме це визначало і визначає характер глобального руху капіталу через ці фінансові інструменти і те, що відрізняє цей клас фінансових деривативів від товарних деривативів. У статті визначено місце спекулятивного капіталу як форми фіктивного капіталу через призму виокремлення фаз розвитку суспільства, поділу секторів економіки та видів капіталу, що їх обслуговує. Доведено, що похідні фінансові інструменти є якісно новою формою як фіктивного капіталу, так і спекулятивного капіталу, що знаходиться в обігу на третинному фінансовому ринку і обслуговує потреби третинного і четвертинного секторів економіки в постіндустріальну стадію розвитку світового господарства. Визначено походження та виокремлено основні характеристики спекулятивного капіталу.

Ключові слова: 
фінансовий ринок, фінансовий капітал, фіктивний капітал, спекулятивний капітал, похідні фінансові інструменти.

Посилання:

 1. Бурденко І.М. Похідні фінансові інструменти як форма фіктивного капіталу / І.М. Бурденко, І.О. Макаренко // Актуальні проблеми економіки – 2010. – № 11 (113) – С. 181–188
 2. Глуха Г.Я., Лимонова Е.М. Фіктивний капітал: природа, сутнісні характеристики та основні тенденції розвитку / Європейський вектор економічного розвитку. – 2009. – № 2(7). – С. 31-38.
 3. Грибачев В. Гудбай, беглецы! Спекулятивный капитал никак не оставит в покое Россию [Электронный ресур] – Режим доступа : http://regnum.su/news/1495174.html#ixzz234jjuiWN
 4. Данилина С.А. Виртуальность фиктивного капитала в современных условиях. Вестник Тульского филиала финуниверситета. 2017. № 1. С. 15-18
 5. Дмитриева Н. Н. Формирование рынков фиктивного капитала. Экономика образования. № 2, часть 2, 2009. С. 37-43.
 6. Жвания Д. Манифест рабочего социализма [Электронный ресур] / Дмитрий Жвания – Режим доступа : http://newrussia.org/posts/7387-dmitriy-zhvaniya-manifest-rabochego-sotsializma
 7. Лашин П.М. Институциональные аспекты развития форм фиктивного капитала // Вісник ОНУ ім. І.І.Мечникова. – 2014. – Вип. 3/1. – С. 27–31.
 8. Левина И. К вопросу о соотношении реального и финансового секторов / И. Левина // Вопросы экономики. – 2006. – № 9. – С. 83-102
 9. Краузе Э. Анализ новых тенденций в развитии современной экономики. Слово. 2006. № 116.
 10. Harvey David The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Blackwell, 1989. 368 рр.
 11. Hoogvelt Ankie Globalization and the Post Colonial World:  The New Political Economy of Development. Johns Hopkins University Press, 1997. 312 рр.
 12. LiPuma Edward, Lee Benjamin Financial derivatives and the rise of circulation [Electronic resource]/ Edward LiPuma, Benjamin Lee // Economy and Society. – 2005. – № 3. – Р. 404-427. – Access mode : http://dx.doi.org/10.1080/03085140500111931. – Р. 406
 13. MacKenzie Donald and Millo Yuval Constructing a market, performing theory: the historical sociology of a financial derivatives exchange. American journal of sociology. № 109 (1). Р. 107-145.
 14. Perez Carletta Technological Revolutions and Financial Capital. Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2002. 198 р. URL : e-elgar.com.
 15. Saber Nasser Speculative Capital. New York : Prentice Hall, 2000
 16. Shiller R. J. Macro Markets: Creating Institutions for Managing Society’s Largest Economic Risks. London: Oxford University Press, 1993. 272 р.
 17. Steinherr Alfred Derivatives:The Wild Beast of Finance. New York : Wiley, 1998. 430 p.
 18. The New Political Economy of Development. Report submitted by a Working Group established by the Committee on the Global Financial System. January 2009. CGFS Papers No 33.