ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Касьяненко В.О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

kasianenko@sumdu.edu.ua

Антонюк Н.А.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
n.antoniuk@finance.sumdu.edu.ua

Миронова А.М.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
a.myronova@finance.sumdu.edu.ua

Люльов О.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
alex_lyulev@econ.sumdu.edu.ua


Сторінки: 87-92

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.4-11

Анотація:
У статті розглянуто питання зростання ролі фінансіалізації та її впливу на фінансову безпеку України. Підкреслено, що стрімкий розвиток фондового ринку України є наразі потенційною загрозою фінансової безпеки держави. Наголошено на необхідності аналізу усіх можливих чинників впливу на фінансову безпеку країни, у тому числі й фондового ринку, як однієї з складових фінансово-економічної системи, у зв’язку з низьким рівнем фінансової безпеки держави. Проаналізовано одну із основних внутрішніх проблем економіки України – контроль і регулювання платіжного балансу та методи її вирішення шляхом цілеспрямованої штучної політики держави, яка створює загрози фінансовій безпеці країни та її стабільності. Обґрунтовано, що додатковим способом регулювання платіжного балансу на сьогодні є розширення фондового ринку України та випуск ОВДП з високою ставкою дохідності. Підкреслено, що притоки спекулятивних коштів, залучених шляхом нарощування заборгованості при використанні такого фінансового інструмента як ОВДП не є капітальними інвестиціями і в будь-який момент можуть бути різко виведені з країни, зруйнувавши при цьому гривню. Здійснено аналіз динаміки руху інвестиційних ресурсів та виявлено диспропорційність фінансових і реальних інвестицій. Проведено ГЕП-аналіз між обсягом реального і фінансового секторів економіки та доведено, що відбувається недофінансування реального сектору економіки України. У результаті наголошено на підході постійного моніторингу ГЕП-розривів для отримання висновку про стан фінансової безпеки держави та унеможливлення безконтрольного зростання фінансового сектора. За результатами проведеного дослідження виокремлено 2 ключові показники для контролю фінансової безпеки держави. Підкреслено, що штучно створений стрімкий розвиток фінансового сектору може призвести до ще більшого погіршення фінансової ситуації в країні, вразливості та повної залежності від процесів глобалізації, фінансіалізації та світових гегемонів.

Ключові слова: 

фінансова безпека, фінансіалізація економіки, глобальний фінансовий капітал, фондовий ринок, ОВДП, фінансова глобалізація, диспропорційність реальних та фінансових інвестицій, ГЕП-аналіз.

Посилання:
 1. Виктор Суслов – о «стервятниках», скупающих ОВГЗ [Електронний ресурс] / Еженедельник «Аргументы и Факты» № 44. Аргументы и Факты в Украине 30/10/2019. Режим доступу : https://aif.ua/politic/ukraine/viktor_suslov_o_stervyatnikah_skupayushchih_ovgz?.
 2. Все про інвестиції в ОВДП [Електронний ресурс] / Офіційний сайт фінансової групи ICU. Режим доступу : https://www.icu.ua/uk/about-icu/news/vse-ob-investiciyah-v-ovgz.
 3. Глущенко О. В. Фінансовий інжиніринг: інновації та загрози / О. В. Глущенко. // Ефективна економіка. – 2011. – № 5. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_5_10.
 4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 5. Івашко О. Фінансова безпека України в умовах кризових явищ в економіці / О. Івашко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 2. – С. 61–66. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2015_2_13.
 6. Мелих О. Фінансова безпека держави: сутність, критерії оцінки та превентивні заходи зміцнення / О. Мелих // Економічний аналіз. – 2013. – Т. 12(2). – С. 266–272. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12%282%29__54.
 7. Міністерство Фінансів України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. Режим доступу : https://index.minfin.com.ua/.
 8. Рекуненко І. І. Визначення рівня фінансової безпеки фондового ринку України [Електронний ресурс] / І. І. Рекуненко, Т. О. Бочкарьова // Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 9. С. 699–702. Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/9-2016/143.pdf.
 9. Річний звіт НКЦПФР за 2017 рік [Електронний ресурс] / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку // Офіційний сайт. – Режим доступу : https://www.nssmc.gov.ua/documents/rtchniy-zvt-nktspfr-za-2017-rk/.
 10. Сніщенко Р. Г. Основні аспекти забезпечення фінансової безпеки держави як регулятора фінансового ринку / Р. Г. Сніщенко. – С.34–38. Режим доступу : http://www.economy.in.ua/pdf/11_2017/9.pdf.
 11. Як Уряд та НБУ тримають курс гривні за рахунок нарощування боргу [Електронний ресурс] / Бизнес Цензор // Інформаційний портал. Режим доступу : https://biz.censor.net.ua/resonance/3128047/yak_uryad_ta_nbu_trimayut_kurs_grivn_za_rahunok_naroschuvannya_borgu.