ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Бондаренко А.Ф.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

a.bondarenko@uabs.sumdu.edu.ua

Моісеєнко М.А.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Гордієнко В.П.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
v.hordiienko@crkp.sumdu.edu.ua

Дутченко О.О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
e.dutchenko@uabs.sumdu.edu.ua


Сторінки: 93-100

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.4-12

Анотація:

Метою статті є дослідження сутності кредитоспроможності підприємства, визначення підходів до оцінки й аналізу кредитоспроможності.

Оскільки оцінка кредитоспроможності позичальника є запорукою успішного функціонування не тільки фінансово – кредитної установи, але й власне підприємства, тому в умовах становлення й розвитку ринкових відносин кредиторам необхідно мати точне уявлення про кредитоспроможність позичальника.

Актуальність теми дослідження пояснюється тим, що на сьогоднішній день кредитоспроможність підприємства потребує ретельного і всебічного дослідження з точки зору платоспроможності підприємств та розробки наукового обґрунтування загальноприйнятого алгоритму, яким могли б користуватися позичальники для розрахунків за кредитними зобов’язаннями.

Сьогодні не існує єдиного алгоритму визначення кредитоспроможності позичальника. Кожна банківська установа використовує власну методику, що, на її думку, є найбільш ефективною та враховує широкий спектр фінансових показників.

Згідно оціночної специфіки щодо оцінки юридичних осіб, регламентованої НБУ, визначення кредитоспроможності позичальника передбачає аналіз його фінансово-економічної характеристики. Вимогами Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику встановлено проведення розрахунку показника кредитного ризику, який передбачає визначення інтегрального показника, розрахунок фінансового класу позичальника та значення ймовірності дефолту.

У рамках даного дослідження була проведена комплексна оцінка кредитоспроможності ПрАТ «Технологія», за результатами якої кількісні показники, отримані в результаті побудови інтегральної моделі, входять у діапазон значень, що відповідають другому класу позичальника. Розрахунок загального якісного показника підтвердив високий рівень кредитоспроможності досліджуваного підприємства, з мінімальною ймовірністю виникнення дефолту.

З метою підвищення якості оцінки кредитоспроможності підприємства – позичальника нами пропонується, у подальших дослідженнях, розглядати конкурентоспроможність підприємства, як фактор більш точного визначення його фінансового стану та кредитоспроможності.

Ключові слова: 
кредитоспроможність, позичальник, фінансовий стан, фінансові коефіцієнти.

Посилання:

 1. Артеменко В. Г Финансовый анализ. : Учеб. Пособие // В. Г. Атременко, М. В. Беллендир – М.: ДИС: НГАЭиУ. 1997г. – 126 с.
 2. Банківські операції : підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : КНЕУ, 2002 . – 476 с.
 3. Вітлінський, В. В. Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику / В. Вітлінський, Г. Великоіваненко, Я. Наконечний, О. Пернарівський // Банківська справа. – 1998. – № 6. – С. 45 – 49.
 4. Волохов В. І. Економічна природа і зміст кредитної діяльності банку в аспекті оцінювання її ефективності / В. І. Волохов // Фінанси України. – 2009. – № 8. – С. 109-117.
 5. Галаcюк В. В. Метoдика oцiнки кредитоспроможності пoзичальникiв / В. В. Галаcюк // Вicник НБУ. – 2002. – № 2. – С. 61 – 67.
 6. Джеджула В. В. Сучасні методичні підходи до оцінювання кредитоспроможності підприємства / В. В. Джеджула // Мукачівський державний університет. Економіка і суспільство. – 2016. – № 7. – С. 290 – 293
 7. Дзюблюк, О. В. Банки і підприємства : кредитні аспекти взаємодії в умовах ринкової трансформації економіки : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Л. Малахова. – Тернопіль : Вектор, 2008. – 324 с.
 8. Кузнєцова Л. В. Фінанси банку: теорія, методологія, управління / Л. В. Кузнєцова. – Одеса, 2009. – 34 с.
 9. Лаврушин О. И. Банковское дело : учебн. пособ. / О. И. Лаврушин. – 2-е изд. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 672 с.
 10. Мисник Т. Г. Кредитоспроможність як основа кредитних відносин та мінімізації кредитного ризику банку / Т. Г. Мисник, І. С. Борисова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 135 –140.
 11. Офіційний сайт ПрАТ «Технологія» – Режим доступу : http://www.technologia.com.ua/
 12. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями : Постанова Національного банку України від 30.06.2016 № 351 – [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16
 13. Реверчук С. К. Банківський капітал: історія, теорія, досвід / С. К. Реверчук, У. В. Владичин, С. І. Кубів. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 276 с.
 14. Синки Дж. Ф. мл. Управление финансами в коммерческих банках / Дж. Ф. Синки (мл.) ; пер. с англ. 4-го изд. – М. : Catallaxy, 1994. – 820 с.
 15. Терещенко О. В. Нові підходи до оцінки кредитоспроможності позичальників – юридичних осіб / О. В. Терещенко // Вісник НБУ. – 2012. – №1. – С.26–30.