ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Автори:

Люта О.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

to.liuta@uabs.sumdu.edu.ua

Пігуль Н.Г.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
n.pihul@uabs.sumdu.edu.ua

Глядько К.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
f42.k_hliadko@uabs.sumdu.edu.ua


Сторінки: 14-23

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.4-2

Анотація:

Зазначено, що поняття ліквідність та платоспроможність є дуже близькими і взаємодоповнюючими, але при цьому їх слід розрізняти. В статті надається трактування економічної категорії «управління ліквідністю та платоспроможністю» підприємства, а саме автори зазначають, що це процес розробки та прийняття ефективних управлінських рішень щодо виконання суб’єктами господарювання їх зобов’язань в повному обсязі і у встановлені строки за рахунок наявних платіжних засобів з метою забезпечення стабільного розвитку суб’єкта господарювання як в поточному та перспективному періоді. Визначені мета та основні завдання управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства. Наведені основні етапи процесу управління ліквідністю та платоспроможністю суб’єктів господарювання, а також основні етапи їх аналізу. В статті визначені основні абсолютні та відносні показники, за допомогою яких можливо здійснити аналіз ліквідності та платоспроможності та наведена їх характеристика. Здійснено аналіз ліквідності та платоспроможності за групами показників. Аналіз ліквідності та платоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання за 2013 – 2017 роки свідчать про низький рівень ліквідності та перспективної платоспроможності підприємств України, і така ситуація негативно впливає на ефективність їх функціонування, що пов’язано з нездатністю суб’єктів господарювання вчасно погашати короткострокові зобов’язання. Дана оцінка була зроблена на основі аналізу показників ліквідності та фінансової стійкості, що є базою для здійснення висновків щодо перспективної платоспроможності. Авторами було зазначено, що управління ліквідністю та платоспроможністю підприємств є важливою складовою фінансового менеджменту суб’єктів господарювання і впровадження ефективного управління ліквідністю та платоспроможністю є основою для забезпечення подальшого розвитку підприємств, що в свою чергу вплине на їх інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність.

Ключові слова: 
ліквідність, платоспроможність, управління, перспективні платоспроможність, показники ліквідності та платоспроможності.

Посилання:

 1. Старостенко Г. Г. Управління ліквідністю малого підприємства: теоретичний аспект /
  Г. Г. Старостенко // Причорноморські економічні студії. – – Випуск 16. – С. 98 – 104.
 2. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. / За заг. ред. Школьник І. О. [І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 368 с.
 3. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 5-е вид. / Г. В. Савицька. - Мінськ: ООО ”Новое поколение”, 2001. – 688 с.
 4. Пойда-Носик Н.Н. Платоспроможність підприємства та формування системи її забезпечення /
  Н. Н. Пойда-Носик, В. В. Свадеба // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2016. – С. 208 – 215.
 5. Шевченко О. А. Аналіз рівня ліквідності підприємств легкої промисловості [Електронний ресурс] / О. А.  Шевченко // Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua › all-fm › all-fm-2018 › paper › download
 6. Мотичко В. В. Концептуальні засади управління платоспроможністю підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Мотичко // Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Jj86vzdXBsMJ:repository.vsau.vin.ua/getfile.php/2690.pdf+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 7. Управління фінансами акціонерних товариств : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; [С. В. Лєонов, Н. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 305 с.
 8. Державна служба статистики. Економічна статистика. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/