ПОТОЧНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автори:

Мордань Є.Ю.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

y.mordan@uabs.sumdu.edu.ua

Сумченко А.О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
alina.sumchenko@gmail.com


Сторінки: 24-34

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.4-3

Анотація:

Стаття присвячена узагальненню теоретичних аспектів та практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління оборотними активами у сучасних умовах. Для побудови ефективної системи детально вивчено об’єкт управління – оборотні активи. Виокремлені підходи щодо розуміння сутності оборотних активів, а саме вартісний, фінансовий та майновий. Досліджено співвідношення таких понять як «оборотні активи», «оборотний капітал» та «оборотні кошти», визначені їх спільні та відмінні характеристики. Здійснено групування оборотних активів за різними класифікаційними ознаками (джерелами формування, складом, рівнем ліквідності, характером організації, місцем у відтворювальному процесі, формою функціонування, місцем розміщення) та визначено значення їх у виробничому процесі. Обґрунтовано, що групування оборотних активів має насамперед практичне значення, дозволяючи побудувати чітку систему обліку та аналізу наявності та руху оборотних активів та сформувати ефективну систему їх управління за окремими видами.

Здійснено ґрунтовний аналіз наявних у науковій літературі трактувань поняття «управління оборотними активами», виокремлено декілька підходів щодо його розуміння. Проведені дослідження дали можливість сформувати авторське визначення системи управління оборотними активами. Визначено, що система управління оборотними активами повинна базуватися на комплексному підході, компонентними складовими якого є об’єкти та суб’єкти управління, мета, базові принципи та функції, методи та інструменти впливу, формалізовані кількісні та якісні критерії досягнення цілей, а також фактори, що формують середовище функціонування об’єкта. Надана характеристика кожного елементу системи, зокрема конкретизовано суб’єктів та об’єктів управління, розглянуто їх взаємодію, окреслено цілі та завдання. Визначено, що функціями системи управління є контролююча, стабілізуюча та аналітична, а принципами на яких вона будується – своєчасність, єдність, безперервність, оптимальність та раціональність. Реалізація системи управління оборотними активами передбачає здійснення ряду послідовних заходів у вигляді певних етапів, які розглянуті в роботі. Запропонована система управління оборотними активами дозволить спрогнозувати вибір стратегії управління суб’єкта господарювання в довгостроковому періоді та підвищити загальну ефективність його функціонування.

Ключові слова: 
оборотні активи, управління оборотними активами, система управління, оборотні активи підприємства.

Посилання:

 1. Баранова В. Г. Теоретичні засади управління оборотним капіталом / В. Г. Баранова, С. М. Гоцуляк // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – № 30. – С. 32–36.
 2. Берехтіна Л. О. Економічна сутність оборотного капіталу підприємства / Л. О. Берехтіна // Держава і регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2011. – № 6. – С. 378–
 3. Бланк И. А. Управление активами / И. А. Бланк. – К. : Ника–Центр, Эльга, 2002. – 702 с.
 4. Бондаренко О. С. Методологічні основи управління оборотними активами підприємств /
  О. С. Бондаренко // Інвестиції практика та досвід. – 2008. – № 4. – С. 40–44.
 5. Боди З. Финансы / З. Боди, Р. Мертон. – М. : Вильямс, 2007. – 592 с.
 6. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. – : Олимп-Бизнес, 1997. – 1088 с.
 7. Брушко Г. В. Методологічні основи управління оборотними активами / Г. В. Брушко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/179_31– 33.pdf. – Назва з екрана.
 8. Власова Н. О. Управління оборотними активами в підприємствах роздрібної торгівлі: монографія / Н. О. Власова та ін. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 258 с.
 9. Демченко Т. А. Проблемні питання ефективного формування та використання оборотних активів промислових підприємств / Т. А. Демченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №22. – С. 45–
 10. Дехтяр Н. А. Управління оборотними активами підприємства / Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека,
  Т. М. Черноус // Електронний науковий журнал Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство». – 2017. – № 8. – С. 572–578.
 11. Ермасова Н. Б. Финансовый менеджмент / Н. Б. Ермасова. –М. : Юрайт-Издат, 2007. – 192 с.
 12. Кирейцев Г. Г. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Г. Г.Кирейцев. – К. : ЦУЛ, 2006. – 496 с.
 13. Ковалев В. В. Финансы предприятий : учебник / В. В. Ковалев // – М. : ТК Велби, 2004. – 352 с.
 14. Ковальчук І. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / І. В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. –
  С. 203–204.
 15. Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Н. Крейнина. – М. : Дело и сервис, 2008. – 308 с.
 16. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансовоїзвітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: hltp://www.minfin. gov.ua/.– Назва з екрана.
 17. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / Г. В.Нашкерська – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
 18. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д.Буряк. – 6-те вид., перероб. та допов. – К. : КНЕУ, 2010. – 552 с.
 19. Русак В. А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: справ.пособие: Высш. шк. / В. А. Русак– 1998. – 309 с.
 20. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: навчальний посібник / Р. А.Слав’юк. – Луцьк: Ред.-вид. відд. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, – 460 c.
 21. Філатова З. В. Напрямки формування системи управління оборотними активами підприємства /
  З. В. Філатова, А. Г. Ротанова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 29. – С. 330–335.
 22. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.С. Філімоненков. – К.: МАУП, 2004. – 328 с.
 23. Чобіток В. І. Управління оборотними активами підприємства: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / В. І. Чобіток, К. С. Пятилокотова. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/ Vetp/2013_41/13cvieic.pdf. – Назва з екрана.
 24. Шарова С. В. Оборотні активи та їх місце в фінансово- економічному механізмі управлінняпідприємством / С. В. Шарова, Т. О. Бойко. Сучасна економічна наука: теорія і практика : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 15 листопада 2017 р. Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 209 с.
 25. Швець Ю. О. Управління оборотними активами підприємств / Ю. О.Швець, А. В. Скворцова // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. – № 13. – С. 127–130.
 26. Янковська В. В. Економічна суть оборотних активів підприємства [Електронний ресурс] /
  В. В. Янковська / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск №1(16). – Режим доступу: http://pbo.ztu.edu.ua/article/viewFile/51630/47490. – Назва з екрана.
 27. Ящук Д. Л. Дослідження методології управління оборотними активами машинобудівних підприємств в умовах кризи / Д. Л. Ящук // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 32. – С. 252-257.