СТАНОВЛЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автори:

Савченко Т.Г.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

tar.savchenko@gmail.com

Миненко Л.М.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
minenkoliya123@gmail.com


Сторінки: 35-41

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.4-4

Анотація:

У статті проаналізовано вимоги Національного банку України щодо прозорості банків, банківських груп та учасників небанківського фінансового ринку. Процес розвитку прозорості в українському банківському секторі розглядається у динаміці та в контексті вимог щодо прозорості ЄС.

Автори дійшли висновку, що Національний банк України повинен розширити останні досягнення в питаннях прозорості банків щодо діяльності банківських груп та небанківських фінансових установ. Цей висновок ґрунтується на засадах ефективного нагляду за банківськими групами на консолідованій основі, а також на прийнятті Верховною Радою України Закону про "Спліт". Цей закон розширює відповідальність Національного банку у нагляді за небанківськими фінансовими установами (страхування, лізинг, фінансові компанії, кредитні спілки, ломбарди та кредитні бюро) з липня 2020 року. Тому Національному банку слід запровадити нові нормативні вимоги для підвищення прозорості банківських груп та небанківських фінансових посередників. Ці реформи сприятимуть встановленню єдиних підходів та стандартів розкриття інформації про діяльність фінансових установ, а також забезпечать гармонізацію національного законодавства з вимогами ЄС.

Розширення переліку інформації про публічну звітність та встановлення належних інтервалів звітності забезпечать стабільне функціонування фінансового ринку та підвищить довіру до фінансової системи з боку користувачів фінансових послуг. Ці заходи також допоможуть керівництву фінансової організації приймати обґрунтовані рішення при визначенні їх стратегії розвитку. Крім того, вони забезпечать подальший розвиток конкурентного середовища в галузі фінансових послуг.

Ключові слова: 

транспарентність банківської системи, вимоги до транспарентності, банк, банківська група.

Посилання:

 1. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України // Національний банк України. - Постанова від 24.10.2011 № 373
 2. Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню банками України // Національний банк України. - Постанова від 15 лютого 2018 р. №11
 3. Про затвердження Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп // Національний банк України. – Постанова від 20.06.2012 № 254.
 4. Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями// Національний банк України. – Постанова від 30.06.2016 № 351.
 5. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Національний банк України. – Постанова від 28.08.2001 № 368
 6. Про затвердження Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням банками // Національний банк України – Постанова від 12 .08.2005 № 290
 7. Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою Правління Національного банку України // Національний банк України – Постанова від 22.12.2017 №141
 8. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version [Electronic resource] // Basel Committee on Banking Supervision. - June 2006 - https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf
 9. Basel III: Finalising post-crisis reforms [Electronic resource] // Basel Committee on Banking Supervision. - December 2017 - https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf
 10. Гаркуша Ю.О. Транспарентність діяльності Національного банку України //    Гаркуша Ю.О. - Гроші, фінанси і кредит. - Випуск 20, 2018. – С. 226-229.
 11. Наливайко Л., Романов М. Поняття, ознаки та значення транспарентності в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] // Л. Наливайко, М. Романов – Режим доступу: http://vjhr.sk/archive/2016_4/part_1/26.pdf
 12. Савченко Т.Г., Миненко Л.М. Забезпечення прозорості діяльності банківських груп в Україні. Транспарентність публічних фінансів – протидія корупції: монографія / за ред. д.е.н., Школьник І.О. та д.е.н., Савченка Т.Г. Суми: Ярославна, 2018. 186 с. С. 123-140.
 13. Стратегія Національного банку України [Електронний ресурс]// НБУ. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64754192
 14. Транспарентність. Глосарій банківської термінології [Електронний ресурс] // Національний банк України – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123690
 15. Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України: конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів: Уклад. Е.А.Афонін, О.В.Сушій. - К.: Вид-во НАДУ, 2010. - 48 с. - Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/transparentnist.pdf