ДВА ПІДХОДИ ДО РОЗГОРТАННЯ РОЗУМНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖ

Вакуленко І.А.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

vakulenko@ssu.edu.ua

Колосок С.І.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
kolosok@ms.sumdu.edu.ua

Прийменко С.А.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Матвєєва Ю.Т.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
y.matvieieva@management.sumdu.edu.ua


Сторінки: 56-61

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.4-7

Анотація:

У статті розглянуто два принципово відмінні підходи до розгортання розумних екологічно безпечних енергетичних мереж. Визначено ключові аспекти формування ринкового та адміністративного  механізму стимулювання розвитку альтернативної енергетики та трансформації традиційної енергетичної моделі із системним застосуванням принципу розподіленої енергогенерації. Для досягнення цілей дослідження  використано досвід Європейського Союзу із створення адаптивної енергетичної системи, що поєднує традиційні енерготехнології та інноваційні розробки, спрямовані на підвищення ефективності функціонування енергосистеми та інтеграцію розрізнених енергосистем окремих країн, що належать до Європейського Союзу, у єдину пан-європейську енергомережу, в основу якої покладено широке використання «розумних» енергетичних технологій, що дозволить не лише сформувати ефективну модель енергогенерації, енергорозподілу та енергоспоживання, а також сприятиме розвитку концепції «розумного» міста, забезпечивши дотримання необхідних умов для використання енергосистеми як базового елемента інноваційного розвитку суспільства та акселерації технологічного прогресу.

У статті визначено два принципові підходи до масштабної розбудови енергетичної системи із застосуванням розумних енергетичних мереж: ітераційний та проектний.

Ітераційний підхід  полягає у розвитку енергетичної системи в цілому з поступовим впровадженням енергетичних інновацій, що створює відповідні ітерації. Відповідно для даного підходу характерна наявність окремих логічно впорядкованих етапів, де виконання наступного етапу можливе лише після завершення попереднього.

Проектний підхід полягає у реалізації локальних високотехнологічних проектів із застосуванням розумних енергомереж на обмеженій території з подальшим об’єднання розрізнених проектів у єдину енергетичну систему.

Ключові слова: 

«розумні» енергомережі, енергетика, енергетична стратегія, розподілена енергогенерація.

Посилання:
  1. Суходоля О.М. Геополітичні та економічні пріоритети енергетичної безпеки України. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Stpa_2017_1_9.pdf
  2. Cуходоля О.М., Сменковський А.Ю. Енергетичний сектор України: перспектива реформування реформування чи стагнації? URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spa_2013_2_12.pdf
  3. Дєгтяр А. О., Гончаренко М. В., напрямки державної політики у сфері реформування електроенергетичної галузі в Україні. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VNUCZUDU_2016_1_20.pdf
  4. Дєгтяр А.О, Євдокімов В.А. Обґрунтування підходів до розробки стратегії забезпечення розвитку електроенергетичної галузі України. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VNUCZUDU_2016_1_21.pdf
  5. Лежепьокова В. Г. Електроенергетика України у вимірі стратегічного партнерства з ЄС. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecfipr_2017_6_9.pdf
  6. Оцінка стану та реалізації концепцій розвитку «інтелектуальних» електромереж у світовій: URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/3.-Smart-Grid.pdf
  7. Getting ready to operate the smarter grid. URL: https://www.smart-energy.com/features-analysis/getting-ready-to-operate-the-smarter-grid/
  8. Strategic Energy Technology Plan [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan