АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Полчанов А.Ю.

Державний університет «Житомирська політехніка»
м. Житомир, Україна
polchanov@gmail.com

Захаркіна Л.С.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
l.zaharkina@finance.sumdu.edu.ua


Сторінки: 168-173

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2020.1-19

Анотація:
Визначено роль та місце фінансової політики у сучасному розвитку держави в умовах глобалізаційних процесів. Обґрунтовано актуальність вдосконалення теоретико-методологічного апарату стосовно реалізації сучасної фінансової політики та проведення додаткових досліджень щодо взаємозв’язку її результативності з активністю інвестиційно-інноваційних процесів в державі. Проведений аналіз публікаційної активності з питань реалізації фінансової політики не державному та регіональному рівнях показав збільшення останнім часом наукового інтересу до даної проблематики, що говорить про її актуальність. Метою даного дослідження є аналіз взаємозв’язку результатів реалізації регіональної фінансової політики із показниками інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів господарювання регіону. В процесі дослідження використовувались методи економічного, системного і порівняльного аналізу та синтезу. При обробці статистичних даних використовувалися розрахунково-аналітичні, графічні методи, регресійний аналіз. У роботі розглянуто показники соціально-економічного розвитку, що визначають ефективність фінансової політики на регіональному рівні. Для Полтавської, Сумської та Харківської областей, що формують Слобожанський регіон України, проаналізована динаміка валового регіонального продукту та визначено ключові фактори, що впливають на його обсяги. Досліджено динаміку зміни розміру заробітної плати одного працівника. Проаналізовано тенденції зміни обсягів капітальних інвестицій в регіоні та проведено регресійний аналіз, що показав високий рівень взаємозв’язку між обсягами капітального інвестування та валового регіонального продукту. Визначено, що суттєвим фактором, що вливає на ефективність регіональної фінансової політики, є інноваційна активність суб’єктів господарювання регіону. Було проведено регресійний аналіз між обсягами інноваційних витрат та валового регіонального продукту та отримано відповідні моделі, що його характеризують. Зроблено висновок, що ефективність регіональної фінансової політики напряму пов’язана з рівнем інвестиційної та інноваційної активності підприємств регіону.
Ключові слова: 
фінансова політика, регіональний розвиток, валовий регіональний продукт, капітальні інвестиції, інноваційна активність.

Посилання:

  1. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д. Фінансова політика України в умовах глобалізації економіки. Вісник КНТЕУ. 2016. №. 5. С. 5–18.
  2. Малишко В.В., Пучко А.О. Фінансова політика України на сучасному етапі. Траектория науки. 2017. Т. 3. № 1. С. 41–48. http://dx.doi.org/10.22178/pos.18-4 (дата звернення 05.08.2020 р.)
  3. Кобеля М. Я. Теоретичні положення та суть фінансової політики держави. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 160–164. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.160 (дата звернення 05.08.2020 р.)
  4. Фінансова політика. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/finansova-politika
  5. Городецька Т.Е. Стан фінансового забезпечення регіональної політики. Соціальна економіка. 2019. № 58. C. 34-43. DOI: 10.26565/2524-2547-2019-58-05
  6. Сайт Головного управління статистики в Полтавський області. URL: http://www.pl.ukrstat.gov.ua (дата звернення 06.08.2020 р.)
  7. Сайт Головного управління статистики в Сумській області. URL: http://sumy.ukrstat.gov.ua (дата звернення 06.08.2020 р.)
  8. Сайт Головного управління статистики у Харківський області. URL: http://kh.ukrstat.gov.ua (дата звернення 06.08.2020 р.)