МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ

Васильєва Т.А.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Лєонов С.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Антонюк Н.А.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Тверезовська О.І.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 127-131

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.4-17

Анотація:

У статті розглянуто питання формування механізму моніторингу ключових показників фінансово-господарської діяльності підприємства. Підкреслено, що забезпечення адекватних умов стійкого розвитку та збереження фінансової стабільності вітчизняних підприємств в сучасних економічних реаліях потребують безперервного моніторингу основних показників їх діяльності, в тому числі здійснення оцінки фінансового стану підприємства та його інвестиційної привабливості. Проаналізовано одну із основних внутрішніх проблем економіки України як недофінансування реального сектору економіки, що є наслідком процесів фінансіалізації та глобалізації світового капіталу. Обґрунтовано, що на сьогодні постає необхідність формування механізму моніторингу основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств, результати якого можуть бути застосовані для розробки стратегії розвитку окремого суб’єкта господарювання. Результати аналізу динаміки прямих інвестицій в економіку Сумської області показали загальне зниження їх обсягу та незначний обсяг інвестицій у промисловістю у порівнянні з іншими галузями. За результатами дослідження визначено ключовими 2 показника - інвестиційна привабливість підприємства та динаміка величини доданої вартості, а також встановлення прийнятного для конкретного підприємства коридору варіації ДВ. Моніторинг таких відхилень у динаміці дозволить мати адекватну інформацію для визначення тенденцій майбутнього розвитку підприємства. В статті подано методику розрахунку доданої вартості на основі даних фінансової звітності, яка є одним з ключових показників при прогнозуванні тенденцій розвитку підприємства.

Ключові слова: 
моніторинг, стратегічний розвиток, фінансово-господарська діяльність підприємства, інвестиційна привабливість, додана вартість, продуктивність праці, фінансовий стан, управлінські рішення, прогнозування розвитку підприємства.

Посилання:

  1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
  2. Офіційний сайт Головного управління статистики в Сумській області[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sumy.ukrstat.gov.ua/
  3. Фінансова звітність: форми, строки та порядок подання [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. Режим доступу : https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/9880/15038
  4. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Перелік від 07.02.2013 №73[Електронний ресурс] / Офіційний сайт. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
  5. Міністерство Фінансів України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. Режим доступу : https://index.minfin.com.ua/
  6. Глущенко О. В. Фінансовий інжиніринг: інновації та загрози / О. В. Глущенко. // Ефективна економіка. – 2011. – № 5. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_5_10.