ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ ВПРОДОВЖ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Автори:

Касьяненко В.О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Котенко Н.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 117-123

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.3-15

Анотація:
В усьому світі брак коштів та невдалий вибір інвесторів стає причиною загибелі переважної більшості стартапіввже на самому початку їх існування. Наукові дослідження щодо проблем та перспектив розвитку стартапів в Україні в основному зосередженні на пошуку та удосконаленні макроекономічних інструментів та методів, у той час як іноземні ресурси пропонують конкретні практичні рекомендації, що є хаотичними, спрямовані на вирішення «точкових» проблем та не містять узагальненої методологічної бази. У статті уточнені змістовні характеристики стартапів –часові обмеження (10 років), стадії бізнес-циклів (запуск, посівна,стартап, зростання, розширення, доросліть і можливий вихід) та фандрейзинг. Аналіз структури джерел фінансування стартапів у Європейському союзі показав, що більшість засновників покладається на власні ресурси і на допомогу друзів і родичів, позики, ІРО та ІСО є найменш задіяним інструментом фандрейзингу. З іншого боку, бізнес ангели та венчурний капітал є активними в основному на більш «зрілих» стадіях розвитку стартапів. Такі висновки дали авторам змогу систематизувати джерела фандрейзингу відповідно до стадій розвитку стартапу та виокремити вразливі елементи, що загрожують сталості фандрейзингу стартапів, що визначається як спроможність, як здатність до реалізації програми чи проекту та збереження отриманих позитивних результатів у довгостроковій перспективі.Аналіз підходів до оцінки рівня сталості фінансування дозволив зробити висновок, що для ефективного фандрейзингу для стартапів дуже важливо не тільки урізноманітнювати джерела фінансування, скільки підбирати правильні типи ресурсів, які будуть відповідати місії проекту та очікуванням засновників. Зважаючи на це авторами запропоновано ділити всі види джерел фандрайзингу на три категорії: внутрішні, підтримуючі або нейтральні, та зовнішні. Такий поділ, що підкріплюється мотиваційними характеристиками стартапу для його засновника, дозволяє враховувати індивідуальні обмеження і можливості кожного з джерел та максимізувати користь та сталість фінансування. У роботі визначено найбільш вразливий міжстадійний перехід життєвого циклу стартапу і для забезпеченняфінансової сталості запропоновано застосовувати додаткове джерело фандрайзингу –підтримку місцевої громади.

Ключові слова: 
стартап, життєвий цикл стартапу, фандрейзинг, сталість фандрейзингу, громадівське фінансування.

Посилання:
 1. Most  Startup  Friendly  Countries  In  The  World,  2019  [Електронний  ресурс]. –Режим  доступу: https://ceoworld.biz/2019/01/02/most-startup-friendly-countries-in-the-world-2019/
 2. 2. Top   Ranked   Startup   Ecosystem   Countries in  2019  [Електронний  ресурс]. –Режим  доступу:https://www.startupblink.com/blog/top-ranked-startup-ecosystem-countries-in-2019/
 3. Best Countries for Entrepreneurship[Електронний   ресурс]. –Режим   доступу: https://www.usnews.com/news/best-countries/entrepreneurship-rankings
 4. Surprising  Small-Business  Statistics.  Official  site  Capterra  Inc.    [Електронний  ресурс]. –Режимдоступу: https://blog.capterra.com/small-business-statistics/
 5. The   Top   20   Reasons   Startups   Fail   [Електронний   ресурс]. –Режим   доступу: https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/
 6. How likely is your startup to fail within a year? Here’s the bitter pill[Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://www.techinasia.com/startup-failure-analysis
 7. 323 Startup Failure Post-Mortems     [Електронний    ресурс]. –Режим доступу:https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-post-mortem/
 8. Decoding  Startup  Failure:  Why  193  Failed  Startups  Didn’t  Survive  [Електронний  ресурс]. –Режим доступу:https://www.frac.tl/work/marketing-research/why-startups-fail-study/
 9. 6    Simple    Reasons    Why    StartUps    Fail    [Електронний    ресурс]. –Режим доступу:https://designatedgroup.com/start-ups/6-simple-reasons-startups-fail/
 10. Баб’ячок  Р.  І.,  Кульчицький  І.  І.  Основні  тенденції  розвитку  стартапівв  Україні–проблеми, перешкоди  і  можливості.–Аналітичний  матеріал  підготовлено  у  рамках  проекту  No  51321  «Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України.–2018   //Електронний   ресурс. –Режим   доступу: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf
 11. Гладка  Л.  І.,  Колєснік  Є.  О.  Українські  стартапи:  сучасний  стан  розвитку  інноваційного підприємництва [Електронний ресурс] //Режим доступу: http://molodyvcheny. in. ua/files/journal/2017/4/150. pdf. –2017.
 12. Колесник В. І. Управління стартапами в Україні: проблеми та перспективи //Food Industry Economics. –2017. –Т.  9. –No.  4.[Електронний  ресурс]. –Режим  доступу: http://oaji.net/articles/2017/3396-1515870597.pdf
 13. Курченко  О.  О.  Становлення  та  розвиток  стартапів  в  Україні:  проблеми  та  шляхи  вирішення //Український соціум. –2016. –No. 2. –С. 80-87.
 14. Мрихіна  О. Б., Стояновський А.  Р., Міркунова  Т.  І.  Перспективи  стартап-компаній  у  контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій //Актуальні проблеми економіки. –2015. –No. 9. –С. 215-225.
 15. Мяснікова Г., Ковалев А. Перспективи створення стартап-компаній та проблеми розвитку в Україні //Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. –2019. –No. 1. –С. 100-114.
 16. Харчук  С.  А.  Перспективи  стартап-компаній  в  Україні  як  прогресивної  форми  інноваційного підприємництва : дис. –Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2018.
 17. Янівський Б.Б., Лучко Г.Й.Проблеми та перспективи розвитку стартап екосистеми в Україні  // Проблеми розвитку публічного управління в Україні : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 15 квіт. 2016 р., Львів / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. —Львів, 2016. —С. 210-211.
 18. Startup     Ranking –Electronic   resource.   [Електронний   ресурс]. –Режим   доступу: http://www.startupranking.com
 19. Startup  Funding  Stages,  Potential  Investors  & Fundraising  Explained!Reza  Merchant[Електронний ресурс]. –Режим доступу:https://www.cloudways.com/blog/startup-funding-stages/
 20. Aidin   Salamzadeh,   Hiroko   Kawamorita   Kesim.   Startup   Companies:   Life   Cycle   and   Challenges [Електронний ресурс]. –Режим доступу:https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=434125086106005083069001076029114120049012071021089062106126066028100084092000081066018100023057000108035095118117124119113114000072044080010066070086114005095106091046073060001122121115000123098089119025083091088074113099114068067087102111099097104068&EXT=pdf
 21. Stephen D.H. Tsai, Tzu-Tang Lan. Development of a Startup Business —A Complexity Theory Perspective [Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://www.inficron.com/content/startup-complexity.pdf
 22. Kjartan RistHow To Master The Art Of Startup Fundraising [Електронний ресурс]. –Режим доступу:https://www.forbes.com/sites/kjartanrist/2019/09/11/how-to-master-the-art-of-startup-fundraising/#1c4520d143f2
 23. EU-Startup-Monitor-2018-Report [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://startupmonitor.eu/EU-Startup-Monitor-2018-Report-WEB.pdf
 24. The  Q3  2019  Global  Venture  Capital  Report:  Seed  Stage  Deals  Increase  While  Broader  Funding Environment    Shows    Signs    Of    Erosion    [Електронний    ресурс]. –Режим    доступу:https://news.crunchbase.com/news/the-q3-2019-global-venture-capital-report-seed-stage-deals-increase-while-broader-funding-environment-shows-signs-of-erosion/
 25. Shakti  Fleisher  (2017)  Continuous  Adaptation:  Financial  Sustainability  for  Global  Nonprofit  Startups [Електронний ресурс]. –Режим доступу:https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/usfblogs.usfca.edu/dist/9/244/files/2016/05/fleishershakti_6172618_63909599_Fleisher_Summer_Capstone_Final-1l51djh.pdf
 26. Інструмент оцінки рівня сталості програм належить Університету Вашингтона, Сент-Луїс, штат Міссурі [Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://respond.org.ua/file/24u.pdf
 27. Лєзіна, А. В. Взаємозв’язок сталості та цінності проектів: теоретичний та практичний аспекти. / А. В.  Лєзіна  //Економічний  вісник  Запорізької  державної  інженерної  академії  /  ред.  О.  В.  Коваленко. -Запоріжжя, 2017. -Вип. 6 (12). -C. 103 -108