ДОВІРА ДО БАНКІВ: ОГЛЯД СВІТОВИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА ОСНОВНИХ КАНАЛІВ ВПЛИВУ

Автори:

Буряк А.В.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Ласукова А.С.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 26-32

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.3-3

Анотація:
Відновлення довіри до банків є один із заходів для забезпечення виконання загальнонаціональної програми реабілітації банківського сектору. У статті узагальнено світовий та вітчизняний досвід дослідження довіри до банків шляхом виявлення основних підходів та характеристик її прояву. Основний напрямок характеризується пошуком та виявленням ключових факторів, що впливають на рівень довіри до банків, їх оцінку з урахуванням особливостей країни. Вітчизняний досвід вказує на важливість та доцільність створення сприятливого макро- та мікроекономічного клімату в країні. Визначено, що прояв стану суспільної довіри до банків можна оцінювати через фінансові та нефінансові аспекти. Фінансовий аспект оцінювання довіри до банків ґрунтується на використанні кількісних показників, нефінансовий аспект являє собою підхід оцінки довіри до банків через пошук та виявлення факторів впливу на рівень довіри до банків, якими можна керувати та прогнозувати для попередження кризових явищ, пов’язаних з довірою населення. Нефінансові фактори включають соціально – демографічні показники (стать, вік, сімейний стан, освіта, дохід, доступ до інформації); релігійні, політичні та економічні цінності, детермінанти на рівні країни (ВВП на душу населення, фінансова криза, страхування депозитів та концентрація банків в країні). За групою соціально – демографічних показників, що жінки довіряють банкам більше, ніж чоловіки; довіра до банків, як правило, збільшується з доходом; за віковою ознакою та освітою – зменшується; різні медіа – канали для отримання інформації мають різний вплив на довіру. За групою релігійних цінностей – довіра до банків у релігійних людей вища і залежить від релігійних конфесій. Політичні та економічні цінності мають позитивний та значний вплив на рівень довіри, а саме багатство, допомога суспільству та демократія, окрім екології.

Ключові слова: 
рівень довіри, фінансовий сектор, довіра до банків.

Посилання:

 1. Шаповалова Т. В. Довіра як економічна категорія та складова соціального капіталу / Т. В. Шаповалова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – 2013. – Т. 14, № 263. – С. 295-303. – Серія: «Економіка».

  2. Турчин Л.Є. Теоретичні аспекти формування довіри до банківської системи / Л. Є. Турчин // Економіка та держава. – 2012. –  №12. – С. 90-92.

  3. Панасенко Г. О. Довіра населення до банківської системи як чинник зміцнення ресурсного потенціалу банків / Г. О. Панасенко // Наукові праці НДФІ. – 2015. – №4. – С. 91-103.

  4. Базадзе К. М. Відновлення довіри до банківської системи: міф чи реальність / К. М. Базадзе // Фінансовий простір. – 2015. – №1(17). – С. 18-22.

  5. Примостка Л.О. Довіра до банків: формування та відновлення / Л. О. Примостка // Фінанси, облік і аудит. – 2016. –  №1(27). – С. 65-79.

  6. Кови С. мл. Скорость доверия: то, что меняет все / Стивен Кови-мл., Ребекка Меррилл. – 4-е изд., пер. с анг. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 425 с.

  7. Дзюблюк О. Соціально-економічні засади суспільної довіри до банківського сектору / О. Дзюблюк // Вісник ТНЕУ. – 2016. – №2. – С. 54-69.

  8. Ісхакова О. М. Рівень суспільної довіри до банківської системи України / О. М. Ісхакова, А. В. Горденко, К. В. Пеня // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №20. – С. 114-117.

  9. Fungacova Z. Trust in Banks [Електронний ресурс] / Zuzana Fungacova, Iftekhar Hasan // BOFIT Discussion Paper. – 2016. – №7. – Режим доступу: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2782358.

  10. Savchenko T. Trust in the banking sector: EU experience and evidence from Ukraine  / T. Savchenko, L. Kovács // Financial Markets, Institutions and Risks. – 2017. – №1. – С. 29-42.

  11. Jansen D. Jan. When Does the General Public Lose Trust in Banks? / David-Jan Jansen, Robert H. J. Mosch, Carin A. B. van der Cruijsen // Journal of Financial Services Research. – 2015. – №2. – С.127-141.

  12. Afandi E. Pre-and post-crisis trust in banks: lessons from transitional countries [Електронний ресурс] / Elvin Afandi, Nazim Habibov// Journal of economic development. – 2017. – №1. – С. 73-94. – Режим доступу: http://www.jed.or.kr/full-text/42-1/4.pdf.

  13. Lebedyev D. Determinants of trust in banks: дис. / Lebedyev D. – Kyiv School of Economics. – Київ, 2011. – 36 с.

  14. Izhboldin О. Evolution of determinants of trust in banks: cross-country analysis [Електронний ресурс]: дис. – Kyiv School of Economics. – Київ, 2014. – Режим доступу:  http://www.kse.org.ua/download.php?downloadid=399.

  15. Cruijsen C. van der. Trust and Financial Crisis Experiences [Електронний ресурс] / Carin van der Cruijsen, Jakob de Haan, David-Jan Jansen // Social Indicators Research. – 2016. – №2. – С. 577-600. – Режим доступу: https://link.springer.com/ article/10.1007/s11205-015-0984-8.

  16. Fungacova Z. Trusting banks in China [Електронний ресурс] / Zuzana Fungacova,  Laurent   Weill //   Pacific Economic Review. – 2018. – №2. – Режим доступу: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-0106.12265.

  17. Сомик А. В. Чинники довіри до банків в Україні / А. В. Сомик // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 2. – С. 37-42.

  18. Pauline W.J. van Esterik-Plasmeijer. Banking system trust, bank trust, and bank loyalty [Електронний ресурс] / Pauline W.J. van Esterik-Plasmeijer, W. Fred van Raaij // International Journal of Bank Marketing. – 2017. – №35(1) – С. 97-111. – Режим доступу: https://doi.org/10.1108/IJBM-12-2015-0195.

  19. Jansen David-Jan. When does the general public lose trust in banks? [Електронний ресурс] / David-Jan Jansen, Robert Mosch, Carin van der Cruijsen // DNB Working Paper. – 2013. – № 402. – Режим доступу: https://www.dnb.nl/binaries/ working%20Paper%20402_tcm46-299617.pdf.