ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автори:

Тєлєтов О.С.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

Лазоренко В.Є.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна


Сторінки: 66-73

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.3-9

Анотація:
У статті запропоновано інноваційні методи розвитку навчального процесу в закладах вищої освіти (ЗВО) України. Ринок освітніх послуг має нестабільну ситуацію. ЗВО необхідно розглядати з позиції можливостей пристосування до мінливої ситуації на ринку освітніх послуг. На прикладі університету розглянуто сутність інноваційного розвитку ЗВО, іноземний досвід та науковий підхід до оцінювання інноваційного потенціалу закладу подібного типу. Визначено основні чинники зовнішнього та внутрішнього впливу на інноваційний розвиток і інноваційний потенціал університету та етапи його розвитку. Показано, що інноваційність ґрунтується на підвищенні зацікавленості студентів і викладачів в одержанні та відборі нових ідей, їх відповідності сучасному науково-технічному прогресу, фінансовій підтримці й створенні загального сприятливого середовища для впровадження інновацій. У навчальному процесі завжди успішно використовувалися різноманітні інноваційні методи педагогіки, основою яких є інтерактивність та максимальна наближеність до реальної професійної діяльності майбутнього фахівця. Спроби окремих викладачів урізноманітнити процес навчання мають знайти широку підтримку в студентів. Доведена важливість підтримки інноваційного потенціалу університету, бо кількість наукових досліджень, проведених на базі університету та публікацій здійснених від його імені сприяє кращому інвестиційному клімату ЗВО з боку роботодавців. Університет, завдяки якісній освіті може здобути переваги не тільки для власного успіху, а й підвищити рейтинг міста, для подальшого залучення студентів, туристів, бізнесменів. Досвід останніх років свідчить, що реалізувати певну ідею в українських навчальних закладах набагато складніше, ніж, наприклад, у Європі чи США, тому у вітчизняних ЗВО нерідко спираються на іноземний досвід, а не підтримують нові ідеї від власних учасників навчального процесу.

Ключові слова: 
заклад вищої освіти, ЗВО, інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, інноваційні методи навчання

Посилання:

  1. Лазаренко І. Р. Формування іміджу освітнього закладу як управлінська інновація / І. Р. Лазаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inter-pedagogika.ru/. – Назва з екрану.
  2. Артьомов І.В. Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід: навчальний посібник / за редакцією Артьомова І.В. - Серія «Євроінтеграція: український вимір» -Ужгород: 2015.
  3. Климова Г. П.Інноваційний розвиток вищої освіти України: методологічний аспект аналізу / Г. П. Климова. // Право та інноваційне суспільство. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2013_1_10
  4. Третько В.В. Сучасні тенденції інноваційного розвитку системи вищої освіти в Україні / В.В Третько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. - 2011. - Вип. 23. - С. 186-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_23_66
  5. Жукова В. О. Інноваційна модель розвитку вищого навчального закладу як чинник забезпечення високої якості підготовки фахівців // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2010. Вип. 17. С. 344–349.
  6. Тєлєтов О.С. Соціальна інфраструктура сучасних підприємств і територій [монографія] / О.С. Тєлєтов, Н.Є. Летуновська, М.В. Провозін // За заг. редакцією доктора економічних наук, професора О.С. Тєлєтова. — Суми : Триторія, 2019. — 240 с.
  7. Тєлєтов О.С. Практика партнерських стосунків кафедри маркетингу з підприємствами / О.С. Тєлєтов // Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства [монографія] І розділ “Маркетингова освіта в Україні”, за ред. проф. В.П. Пилипчкука / К. : КНЕУ. — 2018. — С. 71-77.
  8. Сучасна війна: гуманітарний аспект [Електронний випуск Сучасний зарубіжний досвід активізації навчального процесу у вищій школі]. – Режим доступу: http://www.hups.mil.gov.ua/suchasna-vijna-gumanitarnij-aspekt/
  9. Тєлєтов О.С. Рекламна діяльність вищого навчального закладу / О.С. Тєлєтов, М.В. Провозін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №2. – С. 53–64.
  10. Тєлєтов О. С. Особливості одержання знань у сучасному маркетинговому та соціокультурному просторі / О. С. Тєлєтов, С. Г. Тєлєтова // Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20–21 березня 2019 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. – С. 64–67.