СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Автори:

Школьник І.О.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

y.shkolnyk@uabs.sumdu.edu.ua

Кривозуб В.І.

Сумський державний університет,
м. Суми, Україна
v.i.kryvozub@gmail.com


Сторінки: 49-55

Мова оригіналу: українська

DOI: 10.21272/1817-9215.2019.4-6

Анотація:

Аграрний сектор є одним із основних секторів вітчизняної економіки, який забезпечує значну частку чистого прибутку, значну частку надходження валютної виручки в країну, та в якому зайнято більше 10 % населення. Одним із головних чинників ефективного розвитку аграрного сектору є його фінансове забезпечення, яке може як сприяти зростанню ефективності, так і суттєво уповільнювати розвиток і знижувати рентабельність діяльності підприємств. В свою чергу фінансове забезпечення аграрного сектору є досить складним та різноманітним і потребує подальших досліджень.

Фінансове забезпечення як економічна категорія може розглядатись як сукупність методів, джерел та об’єктів у вигляді фінансових інструментів. Проблема формування достатнього фінансового забезпечення для підприємств аграрного сектору обумовлена значними ризиками, що супроводжують виробничі процеси. Аграрні підприємства мають можливість використовувати широкий спектр методів – самофінансування, бюджетне фінансування та ринкове фінансування. На основі проведеного дослідження систематизовано основні форми фінансового забезпечення, які використовують аграрні підприємства у своїй діяльності: самофінансування, інклюзивне фінансування, традиційне (класичне) фінансування, лізинг та факторинг, страхування, гарантія позик, форвардні контракти. В Україні склалась така ситуація при якій аграрні підприємства не отримують належної допомоги з боку держави. Програми, які започатковані носять нестабільний характер, але позитивним моментом є те, що обсяги фінансових ресурсів, які виділяють на аграрний сектор в останні роки істотно збільшились, що демонструє зацікавленість держави в формуванні та розвитку аграрного сектору. Стосовно банківського кредитування можна зазначити, що воно є не просто досить дорогим, але в багатьох випадках підприємства не можуть отримати кредитування в силу слабкої кредитної історії, або ж оцінювання як позичальника з низьким кредитним рейтингом. Одним із інструментів, який набирає все більшої популярності є аграрні розписки. Вони поділяються на фінансові та товарні. Обсяг фінансових ресурсів, що залучається з допомогою аграрних розписок протягом останніх декількох років суттєво зростає та має досить суттєві переваги для використання їх аграрними підприємствами.

Ключові слова: 

фінансові інструменти, кредитування, бюджетне фінансування, державна підтримка, лізинг.

Посилання:
 1. Абрамова І. В. Стан та перспективи фінансового забезпечення сільського розвитку. Наукові горизонти. 2018. № 5. С. 44–51.
 2. Анастасова К. А. Механізм фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств. Молодий вчений. № 1.1. С. 1–5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: elar.tsatu.edu.ua/ bitstream/123456789/1244/1/Анастасова.pdf
 3. Гудзь О.Є. Забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств у період змін та стабілізації. Сільське господарство України, 2013 статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: agrofin/com/ua/filez/gudz36pdf
 4. Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua
 5. Добровольська О.В. Фінансове забезпечення природного агровиробництва України в контексті сталого розвитку. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.08. Дніпро, 2019. 497 с.
 6. Жидяк О.Р. Фінансові складові розвитку аграрної сфери: механізми та важелі: монографія. К. : ННЦ ІАЕ, 2013. 380 с.
 7. Зеліско І.М. Управління фінансовими ресурсами аграрнопромислових компаній: монографія. Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. 420с.
 8. Коробкова О.В. Ефективне агрофінансування – проблеми та їх вирішення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: com/uk/service/ agrarian/credit.
 9. Про аграрні розписки: Закон України від 6 листопада 2012 р. № 5479-VI / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua/laws/show/5479-12
 10. Стецюк П.А. Модернізація механізмів фінансового забезпечення аграрного виробництва. Облік і фінанси. № 1(71). С. 132–136.
 11. Фінансове забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід: монографія / за ред. Давиденко Н.М. К.: НУБіП України, 2017. 454 с.