Visnyk of Sumy State UniversityEconomy seriesIssue #3, 2020
Hanus I., Plikus I., Zhukova T.
p. 121-129
Bielova I., D’yakonova I., Taraniuk L., Demikhov O.
p. 164-173
Shkolnyk I., Miroshnichenko O., Havrysh Yu., Ivanchenko A.
p. 182-190
Karintseva O., Dehtyarova I., Kharchenko M., Dolgosheieva O., Kirilieva A.
p. 199-211
Zakharkin О., Zakharkina L., Solomko Yu., Yemelianov D.
p. 220-226
Lyulyov A., Pimonenko T., Khaba A., Us Ya., Huseynadze K. R. ogli.
p. 239-246
Mykhailov A., Mykhailova L., Stoyanets N., Budnik D.
p. 296-302
Vasilyeva T., Us Ya., Lyulyov A., Pimonenko T.
p. 309-318